*Phóng viên: Xin đồng chí cho biết tình hình công tác CCB của tỉnh trước khi có NQ số 09 của Bộ Chính trị? *

Đồng chí Nguyễn Văn Kim (ảnh): Trước khi có NQ số 09 của Bộ Chính trị, các cấp uỷ đảng cũng rất quan tâm tới công tác này; Hội CCB cũng khẳng định được vai trò nòng cốt ở địa phương. Tuy nhiên, hoạt động của Hội và công tác CCB còn một số mặt yếu, một số cấp uỷ chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của CCB và công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới; tổ chức Hội có lúc, có nơi chậm đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho hội viên có nơi còn hạn chế, nhất là vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

*PV: Tỉnh đã triển khai thực hiện NQ số 09 như thế nào và kết quả ra sao? *

Đồng chí Nguyễn Văn Kim: Tỉnh uỷ đã triển khai, nghiên cứu Nghị quyết từ Thường vụ, BCH xuống tới các ban ngành; ra Chỉ thị chuyên đề về công tác CCB; lập thành nội dung tập huấn ở Trường bồi dưỡng chính trị của tỉnh. Trong kế hoạch công tác hằng năm hoặc cả nhiệm kỳ, một số cấp uỷ cũng có chỉ thị, nghị quyết chuyên đề về công tác CCB như Đảng bộ huyện Võ Nhai, Đảng bộ thị xã Sông Công, Đảng bộ huyện Phổ Yên, Đảng bộ huyện Phú Bình, Đảng bộ Công ty Gang thép Thái Nguyên. Được quán triệt, các cấp chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Hội CCB tham gia các hoạt động; các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cố gắng có thêm kinh phí hoạt động cho Hội, điều kiện phương tiện làm việc cũng được cải thiện; các ngành như công an, Sở NN - PTNT, Sở LĐ-TBXH, ngân hàng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh... đã có các nghị quyết liên tịch với Hội trên một số lĩnh vực công tác như phòng chống TNXH, chuyển giao KHKT, vay vốn phát triển sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, các hoạt động tình nghĩa. Hội càng được quan tâm củng cố, phát triển, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt Hội ngày càng tăng, chất lượng hoạt động ngày một tốt. Số CCB đương nhiệm giữ cương vị công tác tại địa phương chiếm khoảng 40-50% trong đó nhiều đồng chí giữ cương vị chủ chốt trong Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân. Anh em đều nêu cao vai trò trách nhiệm, đoàn kết, khiêm tốn, tích cực học tập, công tác, giữ vững bản chất anh “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách, có uy tín với Hội và nhân dân. Về nâng cao đời sống, xoá đói giảm nghèo: Năm qua, hội viên CCB đã vận động giúp đỡ lẫn nhau được hơn 1 tỷ đồng và hơn 10.000 ngày công lao động; Thường trực Hội các cấp đã ký uỷ thác với Ngân hàng CSXH được trên 38.449 tỷ đồng và 5.6 tỷ đồng quỹ nội bộ, tạo điều kiện cho 7.859 hội viên vay phát triển sản xuất, nhờ vậy đã giúp 2.302 hộ CCB thoát nghèo, xoá được 224 nhà dột nát; Hội còn làm nòng cốt tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào như xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ chất độc da cam, quỹ tình nghĩa, quỹ vì trẻ thơ, mua xổ số ủng hộ người nghèo, tham gia với nhân dân địa phương làm hàng trăm nhà tình thương, nhà “Đại đoàn kết”, giúp những gia đình thuộc diện chính sách và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; về tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng như làm đường liên thôn, liên xã, làm cầu dân sinh, phòng học cho con em, làm đường điện sinh hoạt... CCB đã đóng góp gần 4 tỷ đồng và 58.000 ngày công lao động.

*PV: Tỉnh đã rút ra được những kinh nghiệm gì cho việc tiếp tục thực hiện NQ số 09 trong thời gian tới? *

Đồng chí Nguyễn Văn Kim: Qua 7 năm thực hiện NQ số 09 của Bộ Chính trị, chúng tôi thấy bài học kinh nghiệm lớn nhất là, sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng là yếu tố quyết định cho công tác CCB phát triển. Thứ hai là, phải quán triệt sâu sắc các quan điểm và nhiệm vụ của Nghị quyết về công tác CCB. Thứ ba là, trong quá trình thực hiện Nghị quyết, các cấp uỷ đảng cần phải xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác này. Bốn là, phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý giúp đỡ có hiệu quả của chính quyền, chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành đoàn thể với Hội CCB để thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung. Bản thân Hội CCB phải làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ đảng, làm nòng cốt và vận động hội viên tham gia tích cực vào các phong trào phát triển kinh tế xã hội và chính trị của địa phương. Có thể nói, NQ số 09 của Bộ Chính trị đã và vẫn là ánh sáng chiếu rọi cho tỉnh Thái Nguyên về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong thời gian tới.

Nguyễn Phúc và Hà Phạm