Toàn cảnh hội nghị.

Ngày 31-12, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận (CTDV) nhiệm kỳ đại hội XII của Đảng và tổng kết CTDV năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 63 điểm cầu. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Cùng dự có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và phát biểu tham luận tại hội nghị.

Báo cáo tổng kết đánh giá, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, CTDV luôn bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về CTDV; góp phần tạo đồng thuận, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo sự đồng bộ, hiệu quả hơn trong CTDV.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đã nêu cao trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và phối hợp để nâng cao sức mạnh chung, hiệu quả CTDV. Công tác vận động, tuyên truyền được tiếp tục đổi mới, quan tâm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. CTDV đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, cơ chế phối hợp trong hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng tham mưu cho các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật, phát huy hiệu quả cơ chế dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, dân chủ ở cơ sở, quyền làm chủ của nhân dân. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đem lại nhiều hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực trên tất cả các lĩnh vực.

CTDV đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có tôn giáo, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài được quan tâm, chủ động nắm tình hình, hạn chế xảy ra các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Việc phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, các hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài được phát huy ngày càng hiệu quả...

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến làm sâu sắc thêm những thành tựu về CTDV đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai CTDV; đề ra nhiều chủ trương, giải pháp để làm tốt hơn nữa CTDV trong giai đoạn tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của ngành dân vận đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí khẳng định: CTDV của Đảng trong cả nhiệm kỳ qua góp phần rất quan trọng, tạo nên những thành tựu của đất nước ta. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, CTDV đã đạt nhiều thành tích, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nâng cao đời sống của nhân dân, giải quyết có hiệu quả nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân... Những kết quả quan trọng này đã góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tán thành phương hướng công tác trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị CTDV tập trung nghiên cứu, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kịp thời tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội về CTDV. Trong đó, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị đối với CTDV của Đảng theo hướng đổi mới, thiết thực, gắn với cuộc sống của các tầng lớp nhân dân; lấy cuộc sống, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các cơ quan nhà nước chú trọng CTDV, nhất là CTDV từ phía chính quyền; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đạo đức công vụ, cải cách hành chính; phục vụ nhân dân, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh theo pháp luật. Đồng thời, cần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò tham gia của nhân dân trong quá trình xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật và giám sát thực hiện; giải quyết hài hòa lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân gắn với lợi ích của đất nước. Nghiên cứu sửa đổi và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế CTDV của hệ thống chính trị; tiếp tục củng cố, phát huy các cơ chế, chương trình, kế hoạch phối hợp liên ngành để tăng cường trách nhiệm, hành động thống nhất, đạt được hiệu quả cao, thực chất...

PV