Đại tướng Ngô Xuân Lịch tham quan các mô hình, sáng kiến của ngành quân y, tháng 2-2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI vừa qua, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương đã khẳng định và căn dặn: “Quân đội ta có truyền thống rất vẻ vang, cả trong chiến đấu lẫn trong công tác và lao động sản xuất, được nhân dân ghi nhận, yêu mến đặt cho cái tên hết sức cao quý, thiêng liêng và trìu mến là “Bộ đội Cụ Hồ”.

Đây là điều vô cùng quý giá, rất đáng tự hào. Quân đội là lực lượng có tổ chức chặt chẽ, có kỷ luật, kỷ cương tự giác, nghiêm minh. Đảng bộ Quân đội là đảng bộ lớn, cán bộ, đảng viên được chọn lọc, đào tạo cơ bản; giáo dục, rèn luyện thường xuyên; có tính đảng, tính chiến đấu rất cao và có uy tín lớn... Đó thực sự vừa là những giá trị cốt lõi, có tính chất nền tảng, vừa là những lợi thế, là động lực rất căn bản để Đảng bộ Quân đội và toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Trách nhiệm của chúng ta là phải tiếp tục củng cố, giữ gìn và phát huy ngày càng tốt hơn nữa những giá trị đó để Quân đội ngày càng phát triển mạnh hơn, uy tín cao hơn và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ ngày càng sâu sắc, tỏa sáng hơn”. Lời căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là chỉ đạo định hướng quan trọng để toàn quân tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới.

Tự hào truyền thống “Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng”

Ngày 22-12-1944, thực hiện Chỉ thị của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân-tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập. Đây là sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại, đánh dấu sự ra đời, phát triển của lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam. Ngay sau khi thành lập, tuy lực lượng còn non trẻ, vũ khí trang bị thô sơ, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã mưu trí, táo bạo, bất ngờ, liên tiếp đánh thắng hai trận: Phai Khắt (25-12-1944) và Nà Ngần (26-12-1944). Chưa đầy một năm sau, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội ta đã cùng toàn dân tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa-nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, Quân đội ta vừa chiến đấu, vừa xây dựng lực lượng, tổ chức được nhiều chiến dịch với quy mô ngày càng lớn, cùng toàn dân đánh bại chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” và âm mưu bình định, phản công của thực dân Pháp, từng bước làm thay đổi cục diện chiến trường, làm nên thắng lợi trong các Chiến dịch: Việt Bắc Thu-Đông (1947), Biên Giới (1950), Hòa Bình (1951), Tây Bắc (1952), Thượng Lào (1953)..., tạo bước ngoặt để giành thắng lợi quyết định trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954, mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Quân đội ta đã xây dựng được các quân chủng, binh chủng với vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật tương đối hiện đại; kết hợp chặt chẽ giữa tác chiến của binh đoàn chủ lực với bộ đội địa phương, dân quân du kích và sự nổi dậy của quần chúng, tạo nên thế chiến lược mới, ngăn chặn hiệu quả các chiến dịch, các cuộc hành quân càn quét của Mỹ-ngụy. Ở miền Bắc, Quân đội ta đã cùng nhân dân tích cực xây dựng chủ nghĩa xã hội; đồng thời, đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc “hậu phương lớn” miền Bắc, chi viện kịp thời cho “tiền tuyến lớn” miền Nam. Trên chiến trường miền Nam, Quân đội ta đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong đấu tranh quân sự, kết hợp chặt chẽ đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị và đấu tranh trên mặt trận ngoại giao; giữa phương thức tác chiến của các binh đoàn chủ lực với chiến tranh nhân dân địa phương; đánh địch bằng ba mũi giáp công, trên cả ba vùng chiến lược, tạo thành sức mạnh tổng hợp làm phá sản các chiến lược của Mỹ-ngụy: “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa chiến tranh”, lần lượt giành thắng lợi trên các mặt trận: Tây Nguyên, Huế-Đà Nẵng, các tỉnh duyên hải miền Trung, miền Đông Nam Bộ, tiến về giải phóng Sài Gòn-Gia Định và kết thúc hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày đất nước thống nhất, Quân đội ta tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp quản, xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng, chủ trì phối hợp với các lực lượng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xung kích khắc phục hậu quả chiến tranh, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, ổn định đời sống nhân dân, đấu tranh làm thất bại kế hoạch hậu chiến, hoạt động chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, phản động. Đồng thời, cùng với toàn dân tộc tiến hành thắng lợi cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam, làm tròn nhiệm vụ quốc tế vẻ vang, giúp nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng, hồi sinh đất nước Chùa Tháp. Bước vào thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội ta tiếp tục phát huy bản chất cách mạng, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”; thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Toàn quân tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, chế độ sẵn sàng chiến đấu; làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, pháp luật về quân sự, quốc phòng; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; chủ động xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, ngăn chặn, xử lý chính xác, kịp thời, hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia-dân tộc, không để bị động, bất ngờ; thực hiện tốt công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, tích cực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Có thể khẳng định rằng, trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tỏ rõ bản lĩnh vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; dựa vào nhân dân, sát cánh cùng với nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nên bản chất, truyền thống tốt đẹp: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”(1), xứng danh là Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Vượt mọi khó khăn, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”

Phát huy truyền thống Quân đội anh hùng trong giai đoạn hiện nay, cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, Quân đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”, luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa; tham gia tích cực, có hiệu quả vào phát triển kinh tế-xã hội, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng cơ sở chính trị, đời sống văn hóa mới, nhất là trên địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường...; thể hiện rõ bản lĩnh, trách nhiệm trước những khó khăn, thử thách của đất nước. Như vừa qua, trong phòng, chống dịch Covid-19, toàn quân đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành địa phương quyết liệt trong phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh hợp tác quân y với các nước trong phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức tốt cuộc diễn tập toàn quân về phòng, chống dịch Covid-19 tại 267 điểm thực binh trên toàn quốc, gần 22.000 người tham gia; duy trì hơn 1.600 tổ, chốt kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới đất liền và trên hướng biển; tổ chức hơn 300 điểm tiếp nhận gần 130.000 người từ các vùng dịch vào Việt Nam, thực hiện cách ly y tế đúng quy định; tích cực tham gia xử lý môi trường tại một số địa phương; kịp thời sản xuất bộ kit, test chẩn đoán nhanh virus SARS-CoV-2 và nghiên cứu thử nghiệm vaccine phòng dịch Covid-19. Trong phòng, chống bão lũ tại miền Trung từ tháng 9 đến tháng 11-2020, Quân đội đã huy động hơn 330 nghìn lượt bộ đội, dân quân, tự vệ, gần 11 nghìn lượt phương tiện thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, tổ chức sơ tán nhân dân đến địa điểm an toàn; tích cực tìm kiếm người mất tích ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và trên các vùng biển đảo; làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết kịp thời chính sách, sớm ổn định đời sống, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, kịp thời có mặt ở những nơi gian khó, phối hợp xử lý có hiệu quả các tình huống; khẳng định vai trò của “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, xứng đáng là Quân đội của dân, do dân, vì dân, góp phần làm đẹp thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Trong những năm tới, tình hình khu vực và thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó đoán định; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, tranh chấp chủ quyền, xung đột dân tộc, sắc tộc, chiến tranh cục bộ, tấn công mạng và thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gay gắt hơn. Biến đổi khí hậu, thiên tai, bão, lũ, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, cực đoan, nhất là đại dịch Covid-19, ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển kinh tế-xã hội toàn cầu. Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong tất cả các lĩnh vực..., tạo ra nhu cầu kết nối thế giới qua không gian mạng ngày càng cao, song cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn an ninh mạng, an ninh công nghệ. Các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, với thủ đoạn rất tinh vi, thâm độc. Các vấn đề khác, như: Sử dụng vũ khí sinh thái, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, cướp biển..., có thể làm suy giảm an ninh quốc gia, ảnh hưởng tới sự nghiệp quốc phòng... Vì vậy, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Quân đội phải chủ động đối phó và xử lý thắng lợi các thách thức an ninh phi truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”, giữ vững hòa bình, ổn định, tạo điều kiện để đất nước tiếp tục phát triển, trong đó cần quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, tích cực nghiên cứu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu chính xác, ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, có tính quyết định để giành thắng lợi trong xử lý các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống và sự chống phá của các thế lực thù địch. Nếu nắm tình hình tốt, dự báo đúng thì chúng ta sẽ nắm chắc thời cơ, có thế chủ động, đồng thời xây dựng được các giải pháp đúng, trúng trong ứng phó. Các cơ quan, đơn vị, nhất là cơ quan tham mưu chiến lược cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, nhận định, phân tích, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, dự kiến các tình huống, thống nhất cách thức, biện pháp, tham mưu cho Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống quốc phòng, an ninh, nhất là tình huống đột xuất, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, những tình huống an ninh phi truyền thống, ứng phó với các thảm họa... Khi nghiên cứu, xác định giải pháp, phải quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng..., thực hiện tốt các công ước, hiệp ước, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên, để các giải pháp vừa có tính lý luận-thực tiễn sâu sắc, vừa mang tầm quốc gia, quốc tế, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Trước mắt, cần chú trọng thực hiện tốt các phương án phòng, chống gây rối, bạo loạn, khủng bố; bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, nhất là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới.

Hai là, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, huấn luyện, diễn tập thuần thục các phương án, sẵn sàng ứng phó thắng lợi các tình huống, không để bị động bất ngờ.

Việc ứng phó với các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống và sự chống phá của các thế lực thù địch đòi hỏi phải có nhân lực, vật lực, do đó mọi công tác chuẩn bị về con người, cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện, cần phải được tiến hành chu đáo, chặt chẽ. Vừa qua, toàn quân đã chủ động xây dựng phương án, chuẩn bị và huy động, sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật, phương tiện của các đơn vị, góp phần vào sự thành công và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, bão lũ, sạt lở đất ở miền Trung. Điều đó cho thấy, việc chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện chuyên dùng sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ, mọi tình huống là rất quan trọng và cần thiết. Toàn quân cần quán triệt, nâng cao nhận thức, triển khai thành các kế hoạch cụ thể, chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cơ quan chức năng các cấp cần tập trung hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch ứng phó với các thảm họa, thiên tai, dịch bệnh..., bảo đảm khoa học, thống nhất; tổ chức huấn luyện, diễn tập định kỳ, bảo đảm mọi cán bộ, chiến sĩ luôn nắm chắc mục tiêu, yêu cầu của từng nhiệm vụ, thành thục trong triển khai thực hiện. Hệ thống cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị của toàn quân, nhất là các đơn vị chuyên ngành, các đơn vị đứng chân trên các vùng, miền có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng, tác động của các yếu tố an ninh phi truyền thống, phải thường xuyên được rà soát, bổ sung, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cao, có lượng dự trữ phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Ba là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho bộ đội và nhân dân trong ứng phó, xử lý thắng lợi các tình huống.

Sự tác động của các vấn đề về an ninh truyền thống, phi truyền thống và sự chống phá của các thế lực thù địch tới tư tưởng, tình cảm và cuộc sống sinh hoạt của cộng đồng là rất lớn. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức cho bộ đội và nhân dân, để có hành động ứng xử phù hợp với các diễn biến của sự việc là rất quan trọng. Tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Quân đội ta trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc là kết quả của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, với sự phong phú, hiệu quả về nội dung, hình thức và phương pháp. Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 vừa qua, công tác tuyên truyền, giáo dục đã mang lại hiệu quả lớn, tạo nên sự thống nhất về nhận thức, giúp toàn quân chủ động khắc phục khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Do làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, các tầng lớp nhân dân đã có kiến thức, hiểu biết cơ bản về dịch bệnh, các nguy cơ lây nhiễm, cách phòng chống, từ đó đồng lòng, góp sức cùng với Chính phủ, Quân đội và các lực lượng chuyên ngành để dập dịch.

Thời gian tới, công tác tuyên truyền cho bộ đội và nhân dân cần tiếp tục tiến hành đồng bộ, thường xuyên hơn nữa, bảo đảm sự thống nhất trong nhận thức về các nguy cơ, tạo sự đồng thuận xã hội, sẵn sàng tiếp nhận, bình tĩnh xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra. Nội dung tuyên truyền phải phù hợp với từng đối tượng và phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, để nhân dân dễ tiếp cận, dễ hiểu, dễ nhớ. Các cơ quan báo chí Quân đội phải giữ vững vai trò xung kích, nòng cốt đi đầu trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới bộ đội và nhân dân về các thách thức và sự chống phá của các thế lực thù địch. Trong quá trình tuyên truyền, giáo dục, cần tăng cường đấu tranh với các nhận thức lệch lạc, hành vi vi phạm pháp luật; phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; bảo vệ và giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần định hướng dư luận, củng cố lòng tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Bốn là, thực hiện tốt cơ chế chỉ đạo, điều hành từ Chính phủ đến các bộ, ngành, địa phương, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong ứng phó, xử lý thắng lợi các tình huống.

Sự tác động, ảnh hưởng của an ninh phi truyền thống, sự chống phá của các thế lực thù địch luôn diễn ra trên phạm vi rộng, nhiều chiều, liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, để lại hậu quả nặng nề. Do đó, cần phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành chức năng để tạo sức mạnh tổng hợp xử lý vấn đề. Từ thực tế này, các cơ quan tham mưu chiến lược của Bộ Quốc phòng, các đơn vị nghiệp vụ, chuyên ngành trong Quân đội cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành của Trung ương, địa phương, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 71/2002/NĐ-CP ngày 23-7-2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm. Tích cực rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, phương án xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống, để loại bỏ những quy định bất hợp lý, đồng thời xây dựng và kiến nghị với cấp có thẩm quyền, bổ sung quy định đối với các vấn đề mới nảy sinh, hoặc nhu cầu thực tiễn đòi hỏi.

Trong thời gian tới, toàn quân cần tích cực nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước tổ chức các cuộc diễn tập ứng phó với các tình huống an ninh phi truyền thống, phương pháp phát hiện và nhạy bén, sắc sảo đấu tranh với những quan điểm sai trái ở quy mô lớn, phạm vi rộng, cấp độ cao, huy động các bộ, ngành, địa phương tham gia, vừa là để rà soát, thống nhất phương án, vừa tạo sự nhuần nhuyễn, đồng bộ trong phối hợp xử lý các vấn đề, nhiệm vụ cụ thể trên. Các đơn vị trong toàn quân cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Công an nhân dân thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Năm là, tăng cường hợp tác với quân đội các nước, ứng phó hiệu quả các thách thức xảy ra trong khu vực và thế giới.

Thực tế cho thấy, các vấn đề an ninh phi truyền thống là thách thức lớn đối với các nước trong khu vực và thế giới; vì vậy phải có sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia trong ứng phó, xử lý triệt để vấn đề trên. Thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, dịch Covid-19 xảy ra thời gian qua và các vấn đề về an ninh phi truyền thống đã diễn ra như: Tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, khủng bố, cướp biển..., đòi hỏi phải có sự hợp tác, tham gia của nhiều nước trong ứng phó, giải quyết. Thời gian tới, toàn quân cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và hợp tác quốc phòng với các nước trong khu vực và trên thế giới, nhằm chia sẻ thông tin, đưa ra những cảnh báo, dự báo sớm về những vấn đề liên quan đến an ninh phi truyền thống. Tích cực tham gia, thực hiện tốt các công ước quốc tế, các hiệp ước đa phương, song phương liên quan đến vấn đề an ninh phi truyền thống, để quân đội các nước trong khu vực và trên thế giới có tiếng nói chung. Trước mắt, cần tập trung thực hiện tốt Tuyên bố chung của Hội nghị ADMM hẹp năm 2020 về hợp tác quốc phòng trong ứng phó với dịch bệnh, nhằm đối phó với mối đe dọa an ninh phi truyền thống khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Thúc đẩy hợp tác với các nước trong khu vực, nhất là các nước trong khối ASEAN, sớm xây dựng bộ quy tắc ứng phó với dịch bệnh. Nghiên cứu, đề xuất với các nước thành viên ASEAN tổ chức diễn tập xử lý các thách thức an ninh phi truyền thống, góp phần xây dựng một ASEAN thật sự đoàn kết, gắn kết và có một hành động chung. Tăng cường mở rộng hợp tác quốc phòng với các nước trong khu vực Đông Nam Á; châu Á-Thái Bình Dương và các nước bạn bè truyền thống, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của đất nước và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quân đội nhân dân Việt Nam là đội quân cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nhân dân hết lòng yêu thương, đùm bọc, Quân đội ta đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, cùng với toàn dân tộc, lập nên nhiều chiến công hiển hách, xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm nòng cốt cho toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân cần tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

-----------

(1) Hồ Chí Minh-Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội 2011, tập 14, tr.435.

Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng