Viên chức tuyển dụng mới từ 1.7.2020 sẽ thực hiện ký hợp đồng xác định thời hạn.

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn chỉ còn được áp dụng với 3 trường hợp sau:

- Viên chức được tuyển dụng trước ngày 1-7-2020;

- Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức;

- Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trước đây, theo quy định của Luật Viên chức 2010 thì sau khi viên chức đã thực hiện xong hợp đồng xác định thời hạn và tiếp tục ký hợp đồng sẽ được ký hợp đồng không xác định thời hạn (thường gọi là biên chế suốt đời).

Lã Độ