Chủ tịch Hội CCB Việt Nam - Bế Xuân Trường chủ trì hội nghị.

Ngày 17-11-2023, Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. Thượng tướng Bế Xuân Trường - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam cùng cán bộ chủ trì các Ban, Văn phòng cơ quan T.Ư Hội, Báo CCB Việt Nam, Làng Hữu nghị…

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động CCB trước yêu cầu nhiệm vụ mới, ngày 08-01-2002, Bộ Chính trị (khóa IX) ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. Nghị quyết của Bộ Chính trị đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực. Trên cơ sở đó, ngày 04-3-2010, Ban Bí thư T.Ư Đảng có Kết luận số 66-KL/TW “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”.

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Thực hiện chỉ đạo của T.Ư Đảng, đến nay 63/63 tỉnh - thành phố trong cả nước đã tiến hành tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở kết quả tổng kết của cấp ủy và Hội CCB của 63 tỉnh - thành phố, Thường trực T.Ư Hội đã chỉ đạo hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo tổng kết của T.Ư Hội CCB Việt Nam về kết quả thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị trong 20 năm qua.

Các thành viên dự Hội nghị thống nhất đánh giá Dự thảo Báo cáo tổng kết được chuẩn bị công phu, có chất lượng; trình bày trúng và đúng những nội dung trọng tâm. Dự thảo Báo cáo thể hiện 20 năm qua, Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương và Hội CCB các cấp quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả tốt; trên cơ sở đó công tác vận động CCB có sự chuyển biến mạnh mẽ; là nhân tố quyết định để Hội CCB Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định là nòng cốt chính trị, một chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân.

Chủ tịch Bế Xuân Trường kết luận: Dự thảo báo cáo chuẩn bị nghiêm túc, công phu, có chất lượng tốt, nhưng cần có tính tổng hợp, khái quát cao; những vấn đề kiến nghị phải tính tới tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường… Dự thảo báo cáo cần được tiếp tục hoàn chỉnh trước khi trình Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội trong tháng 12 tới.

Việt Hưng