Nhằm phát huy vai trò, vị trí và thúc đẩy phong trào thi đua “CCB gương mẫu”; ngày 7-8-2023, Ban chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam ban hành Quyết định số 253/QĐ-CCB về Tiêu chí “CCB gương mẫu” và hướng dẫn nội dung các tiêu chí đối với tổ chức Hội và hội viên thuộc Hội CCB Việt Nam.

Các tiêu chí “CCB gương mẫu” gồm:

Đối với tổ chức Hội CCB

Tổ chức Hội CCB được công nhận “Hội CCB gương mẫu” là tổ chức Hội thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đúng quy định, đạt hiệu quả cao, như sau:

1. Tổ chức phát động, đăng ký thi đua; hằng năm, định kỳ sơ kết, tổng kết theo quy định. Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

2. Bám sát định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức Hội cấp trên, xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể gắn với các biện pháp thực hiện phù hợp tình hình, nhiệm vụ chính trị của địa phương và tổ chức Hội cấp mình.

3. Hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đã đề ra, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện.

4. Có trên 90% tổ chức Hội trực thuộc, 80% hội viên và 95% cán bộ Hội trở lên đạt tiêu chuẩn “CCB gương mẫu”; có các mô hình, điển hình tiên tiến và công trình, sản phẩm có ý nghĩa.

5. Không có đơn thư khiếu kiện, tố cáo sai sự thật; không có tổ chức Hội và hội viên và vi phạm pháp luật, Điều lệ Hội phải xử lý kỷ luật.

Đối với hội viên CCB

Hội viên được công nhận “CCB gương mẫu” là hội viên mẫu mực về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, nói đi đôi với làm, là những tấm gương sáng về mọi mặt; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ công tác được giao, được nhân dân tin yêu và làm theo với 5 nội dung cơ bản, như sau:

1. Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước và Điều lệ, nghị quyết của Hội.

2. Gương mẫu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

3. Gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trên cương vị chức trách được giao.

4. Gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội và hội viên.

5. Gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Về hướng dẫn nội dung tiêu chí “CCB gương mẫu”

Đối với tổ chức Hội

1. Tổ chức phát động, đăng ký thi đua; hằng năm, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo theo quy định. Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

- Hằng năm, tổ chức phát động phong trào thi đua “ CCB gương mẫu”, trong đó xác định rõ chủ đề, nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể hướng vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức Hội, hướng dẫn thi đua của địa phương và tổ chức Hội cấp trên phát động.

- Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm tạo nhân tố thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển, thực hiện đồng bộ cả 4 khâu, đó là: “Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân rộng điển hình tiên tiến”.

- Thường xuyên tổ chức, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương, các cấp Hội trong cụm (khối) nghe điển hình tiên tiến báo cáo kinh nghiệm, phương pháp, cách làm đạt hiệu quả trong phong trào thi đua để học tập và làm theo. Tăng cường giao lưu, tham quan học tập, chia sẻ mô hình tốt, cách làm hay.

- Tuyên truyền, phát hiện những tấm gương người tốt, việc tốt bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến, mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả làm nòng cốt trong các phong trào thi đua để biểu dương, động viên, nhân rộng.

- Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động thi đua qua các phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức Hội (Phát thanh, truyền hình, các trang thông tin điện tử, báo, tạp chí, bản tin; xây dựng các tin bài, phóng sự về các gương điển hình tiên tiến trên các phương tiện truyền thông (mạng xã hội, fanpage) với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

2. Bám sát định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức Hội cấp trên, xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể gắn với các biện pháp thực hiện phù hợp tình hình, nhiệm vụ của địa phương và tổ chức Hội cấp mình.

- Nghiên cứu, vận dụng, cụ thể hóa nội dung các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của Quốc hội, Chính phủ và địa phương nhất là chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới váo nội dung phong trào thi đua của tổ chức Hội cấp mình.

- Nội dung thi đua hướng vào việc thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảm nghèo đến năm 2030; các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phát động, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và địa phương phát động. Vận động, khai thác tối đa mọi nguồn lực và chính sách ưu đãi của Nhà nước đổi với CCB để xóa đói, giảm nghèo.

- Phối hợp lồng ghép các chương trình, các cuộc vận động trong CCB một cách có hiệu quả; đẩy mạnh, phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” góp phần xây dựng nông thôn mới.

3. Hoàn thành tốt mục tiêu và các chỉ tiêu thi đua đã đề ra, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện.

Bám sát và tổ chức thực hiện tốt mục tiêu và các chỉ tiêu thi đua đã đề ra, trọng tâm các nội dung:

- Động viên cán bộ, hội viên phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” gương mẫu trong xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đầu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ quy định của Điều lệ.

- Quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Đảng; các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của Chính phủ, nhất là Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; nêu cao tinh thần, ý chí tự lực, tự cường; giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đờ sống vật chất, tinh thần; phấn đấu giảm nghèo bền vững; làm giầu hợp pháp; tham gia phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào của đất nước, của địa phương.

- Phối hợp với các bộ, ban, ngành và đoàn thể Trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện tốt các chương trình đã phối hợp đã ký kết. Nâng cao hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

- Tích cực phát triển hội viên cả về số lượng và chất lượng; thực hiện tốt các chế độ, chính sách, bảo về quyền lợi và lợi ích hợp pháp của hội viên.

4. Có trên 90% tổ chức Hội trực thuộc, 80% hội viên và 95% cán bộ Hội trở lên đạt tiêu chuẩn “CCB gương mẫu”; có các mô hình, điển hình tiên tiến và công trình, sản phẩm có ý nghĩa.

- Có trên 90% tổ chức Hội đạt các tiêu chuẩn “Hội CCB gương mẫu”, 80% hội viên đạt các tiêu chuẩn “CCB gương mẫu” đã ban hành.

- Có các mô hình, điển hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác; có sức lan tỏa trong các tổ chức Hội và các địa phương.

- Có các công trình, sản phẩm có ý nghĩa trong phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “xây dựng nông thôn mới”, “dân vận khéo”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” …

5. Không có đơn thư khiếu kiện, tố cáo sai sự thật; không có tổ chức Hội và hội viên và vi phạm pháp luật, Điều lệ Hội phải xử lý kỷ luật.

- Nội bộ đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm quy định Luật khiếu nại, Tố cáo và các quy định kỷ luật của Điều lệ Hội, không có đơn thư khiếu, kiện hoặc khiếu, kiện kéo dài.

Đối với hội viên CCB

1. Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ, nghị quyết của Hội.

- Gương mẫu trong thực hiện nghĩa vụ công dân, học tập nắm vững và gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định của cơ quan, đơn vị, địa phương, Điều lệ và nghị quyết của tổ chức Hội.

- Gương mẫu trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân và gia đình chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, gia đình và hội viên CCB, cựu quận nhân; xây dựng lòng tin vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định của cơ quan, đơn vị, địa phương; Điều lệ và nghị quyết, quy định của các cấp Hội.

2. Gương mẫu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

- Gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Luôn giữ gìn và phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; trung thực; khiêm tốn. Nói đi đôi với làm; phát ngôn chuẩn mực, trên tinh thần xây dựng. Tận tụy trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao.

3. Gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trên cương vị chức trách được giao.

- Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội CCB các cấp đề ra. Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, khối đại đoàn kết dân tộc và Nhân dân; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát hiện, phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở cơ quan, đơn vị và địa phương.

- Năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sử dụng hiệu quả nguồn lao động, đất đai, nguồn vốn. Mạnh dạn ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh đạt năng suất, chất lượng hiệu quả kinh tế cao. Tích cực hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, tạo thêm nhiều ngành nghề, việc làm tăng thu nhập cho nhiều lao động; đi đầu thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất, kinh doanh gắn với việc bảo vệ môi trường, góp phần phong trào xây dựng nông thôn mới.

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, do Đảng, Nhà nước, Chính phủ, bộ, ngành, đoàn thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trung ương Hội CCB và địa phương phát động. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, có tinh thần đoàn kết tương trợ nhau trên tinh thần đồng chí, đồng đội, nhất là khi gặp khó khăn với phương châm “ Đoàn kết - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”.

4. Gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội và hội viên

Có ý thức xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện. Đoàn kết, giúp đỡ bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và tổ chức Hội. Tuyên truyền phát triển hội viên mới; vận động cựu quân nhân đủ điều kiện, tự nguyện vào tổ chức Hội; đóng hội phí và quỹ hội đúng quy định....

5. Gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

- Gương mẫu chấp hành chủ chương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hương ước, quy ước của cộng đồng và địa phương nơi cư trú.

- Gia đình hòa thuận, tiến bộ; tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng khi gặp khoa khăn, hoạn nạn.

- Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng xuất, chất lượng và hiệu quả. Kinh tế gia đình ổn định và phát triển từ nguồn thu nhập chính đáng.

Hội CCB các tỉnh, thành phố; các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể T.Ư (khối 487); các cơ quan, đơn vị trực thuộc T.Ư Hội; Ban Tuyên giáo – Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

PV