Thượng tướng Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc tại Hội nghị.

Ngày 6-7-2022, tại Hà Nội, T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10, nhiệm kỳ 2017-2022, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Văn Được nhấn mạnh tại Hội nghị, Ban Chấp hành T.Ư Hội thảo luận, cho ý kiến về các nội dung chính: Một là, sơ kết các mặt công tác Hội 6 tháng đầu năm 2022; hai là, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Qua các văn bản dự thảo, Chủ tịch Hội đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia ý kiến, làm rõ thêm kết quả hoạt động và những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn của các cấp Hội trong thời gian qua, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội trong giai đoạn tới.

Qua đánh giá của Hội nghị, 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã chủ động, tích cực, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đề ra; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tiến hành; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, đơn vị, địa phương trong điều hành, tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác Hội. Nổi bật là luôn chủ động, nhạy bén nắm vững tình hình, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo các cấp chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ trung tâm là đại hội nhiệm kỳ các tổ chức cơ sở Hội và cấp trên trực tiếp, chủ động, tích cực chuẩn bị cho đại hội cấp tỉnh, thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII. Các cấp Hội đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của ngành Y tế, chỉ thị, kế hoạch của các địa phương trong phòng, chống đại dịch Covid-19 đạt kết quả tốt, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Hội nghị bầu bổ sung 5 đồng chí vào Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng thống nhất về những mặt còn hạn chế, khuyết điểm. Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội nhiệm kỳ cấp cơ sở một số nơi chưa tốt: Báo cáo chính trị tính khái quát chưa cao; ý kiến tham gia thảo luận đề xuất các giải pháp còn ít; Điều hành của Đoàn chủ tịch còn lúng túng, nhất là phần bầu cử; việc chuẩn bị nhân sự cán bộ chủ chốt ở cơ sở chưa kỹ, chưa tạo được sự đồng thuận và nhất trí cao giữa tổ chức Hội và cấp ủy địa phương. Công tác Kiểm tra, giám sát ở một số tổ chức Hội, nhất là tổ chức cơ sở Hội thực hiện chưa đúng theo quy định của Điều lệ Hội về trình tự, thủ tục các bước tiến hành. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện của một số tổ chức Hội về công tác kinh tế và thực hiện ủy thác vay vốn tín dụng ở một số nơi còn hạn chế, thiếu sâu sát; chỉ tiêu giảm nghèo và xóa nhà dột nát, nhà tạm ở một số cơ sở chưa đạt so với kế hoạch đề ra. Một số tỉnh, thành Hội, khối 487 thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề; sơ kết, tổng kết theo hướng dẫn của trên chưa kịp thời.

Để lãnh đạo hoàn thành toàn diện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017- 2022 và nhiệm vụ công tác Hội năm 2022, Ban chấp hành yêu cầu các cấp Hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành đồng bộ nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 với các trọng tâm sau:

1. Thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận CCB, chú trọng các sự kiện chính trị nhạy cảm, những vùng trọng yếu về dân tộc, tôn giáo và những vấn đề nổi cộm phát sinh ở cơ sở, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp kịp thời, hiệu quả để giữ vững trận địa tư tưởng của hội viên và nhân dân trên các địa bàn và trong toàn Hội.

2. Tập trung hoàn thành kế hoạch đại hội nhiệm kỳ Hội CCB cấp huyện, quận và tương đương trước ngày 31/7; cấp tỉnh, thành phố trước ngày 15/10 và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII vào tháng 12/2022.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội các cấp, trọng tâm là xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Hội CCB các cấp. Tổng kết công tác năm 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023.

3. Bám sát các Chương trình, kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia có hiệu quả các Chương trình MTQG, các cuộc vận động, các phong trào của Trung ương và địa phương trên các lĩnh vực hoạt động liên quan tới tổ chức Hội và hội viên CCB. Phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội doanh nhân CCB các cấp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; hoàn thành hỗ trợ địa phương nghèo tại xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo ở từng địa phương, cơ sở.

4. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022 đạt kết quả tốt nhất. Triển khai có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong các cấp Hội; phối hợp với các ngành, các cấp để triển khai, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên. Tích cực, chủ động chuẩn bị và tham gia Hội nghị Nhóm làm việc, Hội nghị Ban Chấp hành và Đại hội Liên đoàn CCB các nước ASEAN lần thứ 21 (VECONAC-21) tại Thái Lan.

5. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội các cấp. Trọng tâm là xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội.  

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027

Ban Chấp hành T.Ư Hội nhất trí thông qua dự thảo các văn bản chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027: 1) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Hội Khóa VI; 2) Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành T.Ư Hội Khóa VI; 3) Đề án công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Hội Khóa VII; 4) Báo cáo đề xuất nội dung sửa đổi Điều lệ Hội CCB Việt Nam; 5) Báo cáo kết quả Đại hội Hội CCB cấp cơ sở, Đại hội điểm cấp huyện, chuẩn bị Đại hội điểm cấp tỉnh và tương đương.

Hội nghị tổ chức bầu bổ sung 5 đồng chí vào Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam Khóa VI: 1) Nguyễn Tiến Thắng - Chánh Văn phòng T.Ư Hội; 2) Phạm Văn Minh -          Chủ tịch Hội CCB tỉnh Tuyên Quang; 3) Đinh Văn Truy - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hải Dương; 4) Trần Minh Từ - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Phú Yên; 5) Phan Hùng Mãnh - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Tiền Giang.

Ban Chấp hành cũng tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

THANH HƯƠNG - ANH HẢI