Thượng tướng Nguyễn Văn Được chủ trì Hội nghị.

Sáng 5-7, tại Hà Nội, Ban Thường vụ T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 9. Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Được đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tập trung nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến vào nội dung các văn bản báo cáo tại Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam lần thứ 10 tổ chức ngày 6-7-2022. Trong đó các báo cáo công tác sơ kết

6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị thảo luận cho ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII: Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH T.Ư Hội Khóa VI tại Đại hội; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của BCH T.Ư Hội Khóa VI; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Điều lệ Hội khóa VI và đề xuất nội dung sửa đổi Điều lệ Hội; Báo cáo kết quả Đại hội Hội CCB cấp cơ sở, Đại hội điểm cấp huyện, chuẩn bị Đại hội điểm cấp tỉnh. Hội nghị còn đóng góp ý kiến vào Tờ trình kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội Khóa VI và Đề án công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Hội Khóa VII.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được khái quát: Sáu tháng đầu năm 2022, Hội CCB các cấp tích cực phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đặc biệt chủ động tham gia tích cực công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; tổ chức Đại hội Hội CCB cấp cơ sở, cấp quận/huyện đạt kết quả tốt.

Các cấp Hội quán triệt và nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên.

Thảo luận tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cơ bản nhất trí với các văn bản trình tại Hội nghị, đồng thời cho ý kiến sâu sắc, phân tích làm rõ nội dung các văn bản dự thảo Báo cáo; một số vướng mắc trong triển khai thực hiện Quy định số 212-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện...

Hội nghị thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm tập trung hoàn thành tốt kế hoạch đại hội cấp huyện và tương đương còn lại trong tháng 7; đại hội cấp tỉnh, thành Hội trong quý III và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII vào tháng 12-2022; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan triển khai thực hiện đúng quy trình, tiến độ các nội dung công việc chuẩn bị cho đại hội toàn quốc (văn kiện, nhân sự, khách mời trong nước, quốc tế, công tác bảo đảm…), để báo cáo Ban Bí thư và các Ban Đảng ở T.Ư; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội các cấp, trọng tâm là xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Hội CCB các cấp; tổng kết công tác năm 2022 và xây dựng Kế hoạch năm 2023...

Mai Phương