Thực hiện Kế hoạch số 253/KH-CCB, ngày 1-6-2021, của Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam, về công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, đến nay Hội CCB các tỉnh - thành phố đã tiến hành đại hội điểm cấp cơ sở. Từ kết quả và kinh nghiệm đại hội điểm của một số tổ chức cơ sở Hội, để việc tổ chức đại hội cấp cơ sở Hội tiến hành đúng tiến độ, có chất lượng, thích ứng, an toàn, linh hoạt trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ngày 17-2-2022, Thường trực T.Ư Hội ban hành văn bản số 03/TB-CCB (Chủ tịch Nguyễn Văn Được ký) Thông báo về đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027. Dưới đây là những nội dung chính của bản Thông báo:

  1. Về thời gian tổ chức đại hội.

Theo hướng dẫn số 107/HD-CCB ngày 1-6-2021 của Thường trực T.Ư Hội về đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, đại hội cấp cơ sở thời gian tối đa không quá 1,5 ngày, bắt đầu từ tháng 1-2022, hoàn thành trước ngày 31-5-2022.

Qua thực tiễn tổ chức đại hội điểm, cho thấy thời gian tổ chức đại hội cấp cơ sơ tối đa không quá 1 ngày là phù hợp; quỹ thời gian như vậy bảo đảm cho đại hội thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo quy định của Thường trực T.Ư Hội.

Nếu tình hình dịch bệnh phức tạp, đại hội có thể tiến hành trong 1/2 ngày (tổng thời gian từ 4,4 giờ đến 5 giờ), nhưng chương trình đại hội phải thật sự khoa học, chặt chẽ về nội dung, logic về trình tự và thời gian tiến hành (bỏ bớt những nội dung không cần thiết như: văn nghệ, tặng hoa chào mừng, tổ chức thăm viếng trước khi khai mạc); các cơ quan điều hành, giúp việc của đại hội phải thuần thục công việc, nhất là trong điều hành đại hội bầu cử Ban Chấp hành và bầu cử đại biểu dự đại hội cấp trên. Trong trường hợp này, không nhất thiết phải tổ chức hội nghị Ban Chấp hành để bầu các chức danh lãnh đạo của Hội trong đại hội. Sau đại hội một ngày, Ban Chấp hành phải tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu các chức danh lãnh đạo theo quy định.

2.Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành trình đại hội.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành trình đại hội nên có báo cáo toàn văn (gửi cho đại biểu hoặc hội viên dự đại hội) và báo cáo rút gọn để Ban Chấp hành trình bày trước đại hội. Về độ dài của báo cáo rút gọn nên giới hạn từ 8 đến 10 trang đánh máy, khổ giấy A4; thời gian trình bày báo cáo từ 25 đến 30 phút là phù hợp.

3. Thảo luận các văn kiện tại đại hội.

Mỗi văn kiện nên có từ 3 đến 4 đại biểu tham luận, được phân công nội dung chuẩn bị cụ thể bằng văn bản, trọng tâm là báo cáo chính trị của cấp mình và Báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội; mỗi đại biểu phát biểu từ 7 đến 10 phút.

4. Về đại biểu dự đại hội.

Theo Hướng dẫn số 107/HD-CCB, ngày 1-6-2021 của Thường trực T.Ư Hội thì: Tổ chức cơ sở có từ 100 hội viên trở lên, tổ chức đại hội đại biểu; số lượng đại biểu do Ban Chấp hành cấp triệu tập đại hội quyết định, nhưng cao nhất không quá 150 đại biểu. Tổ chức cơ sở có dưới 100 hội viên tổ chức đại hội hội viên.

Để thích ứng với tình hình dịch bệnh hiện nay, ở những tổ chức cơ sở Hội tổ chức đại hội đại biểu, Ban Chấp hành nên chỉ đạo các chi hội cử số lượng đại biểu dự đại hội theo hai phương án. Phương án 1: cử số lượng đại biểu tối đa, khi tình hình dịch bệnh cho phép. Phương án 2: cử số lượng đại biểu hạn chế, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn dịch bệnh diễn ra tại địa phương, Ban Chấp hành báo cáo với cấp ủy địa phương cùng cấp và lãnh đạo tổ chức Hội cấp trên trực tiếp để quyết định phương án triệu tập đại biểu dự đại hội cho phù hợp.

Tương tự như vậy áp dụng cho những nơi tổ chức đại hội toàn thể hội viên.

5. Bầu Ban Chấp hành và bầu đại biểu dự đại hội cấp trên.

Bầu Ban Chấp hành và các chức danh lãnh đạo, cơ quan giúp việc của tổ chức Hội nên lựa chọn phương án bầu không có số dư, nhưng chuẩn bị nhân sự phải đúng quy trình, tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Thường trực T.Ư Hội, sự chỉ đạo của cấp ủy địa phương cùng cấp và lãnh đạo của tổ chức Hội cấp trên trực tiếp.

6. Hình thức bầu cử.

Điều lệ Hội quy định: “Ban Chấp hành tổ chức Hội các cấp do dân chủ bầu ra bằng cách bỏ phiếu kín”.

Trong khi Điều lệ Hội chưa bổ sung, sửa đổi, các tổ chức Hội phải chấp hành nghiêm quy định của Điều lệ. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tiễn, để bảo đảm thích ứng với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, ở những nơi dịch bệnh diễn biến phức tạp có thể vận dụng bầu cử bằng hình thức biểu quyết giơ tay, nhưng phải xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy địa phương và lãnh đạo tổ chức Hội cấp trên trực tiếp, nếu được đại hội nhất trí mới thực hiện.

Trên đây là một số nội dung cần thống nhất trong quá trình tổ chức đại hội cấp cơ sở; quá trình thực hiện nếu có nội dung còn vướng mắc, các cấp Hội kịp thời tổng hợp báo cáo về Trung ương Hội (qua Ban Tổ chức - Chính sách) để kịp thời hướng dẫn bổ sung để đại hội các cấp đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.