Trung tướng Khuất Việt Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 15-12, Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc - tôn giáo. Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu T.Ư Hội. Các đại biểu tại các điểm cầu là lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo, chuyên viên của các tỉnh, thành Hội trong cả nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Khuất Việt Dũng khẳng định: Vấn đề dân tộc, tôn giáo có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của đất nước. Đồng bào các tôn giáo là một bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với việc thực hiện tốt chính sách dân tộc, công tác dân tộc, Đảng và Nhà nước thường xuyên thực hiện có hiệu quả chính sách tôn giáo và công tác tôn giáo. Tư tưởng nhất quán của Đảng là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, hết sức chăm lo đoàn kết tôn giáo, hòa hợp dân tộc. Đảng và Nhà nước ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều nghị quyết, chỉ thị, sắc lệnh, nghị định về vấn đề tôn giáo, công tác tôn giáo và Luật Tín ngưỡng Tôn giáo; qua đó, góp phần củng cố, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác thông tin, tuyên truyền về tôn giáo, dân tộc đóng vai trò quan trọng trong việc phòng, chống những thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật, kích động chia rẽ nhân dân, dân tộc, làm mất an ninh trật tự và an ninh quốc gia. Hội nghị lần này góp phần trang bị thêm kiến thức, hiểu biết về tôn giáo để cán bộ Hội hiểu hơn về những giá trị cũng như đóng góp của các tổ chức tôn giáo trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Là đơn vị được T.Ư Hội giao nhiệm vụ tổ chức Hội nghị, Báo CCB Việt Nam mời TS. Bùi Hữu Dược - nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói chuyện về hai chuyên đề “Tôn giáo với các cuộc đấu tranh bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước” và “CCB Việt Nam vưới truyền thống giữ gìn văn hóa, tôn giáo, dân tộc”. Các đại biểu được nghe về truyền thống yêu nước, hộ quốc, an dân, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của các tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử. Tiếp nối dòng chảy của các tôn giáo yêu nước, ở thời kỳ nào, dù trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hay hòa bình phát triển đất nước, sức mạnh của tôn giáo, của tín ngưỡng, của văn hóa luôn có sự ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội.

Tin và ảnh: Mai Phương