Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu công tác tuyên truyền kỷ niệm cần được tiến hành hiệu quả, thiết thực; qua đó, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công lao và cống hiến của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đối với phong trào cách mạng Việt Nam.

Tại văn bản số 149-HD/BTGTW ngày 08/9/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2020).

Nội dung tuyên truyền về cuộc đời hoạt động và công lao, đóng góp của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, sự nghiệp giải phóng phụ nữ và phong trào đấu tranh của Nhân dân vì hòa bình, độc lập dân tộc và dân chủ trên toàn thế giới. Tuyên truyền về phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai; việc học tập và noi theo tấm gương nữ chiến sĩ cộng sản kiên cường, ưu tú, trọn đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, nhất là trong thế hệ trẻ hiện nay. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm ở Nghệ An và các cấp, các ngành, các địa phương khác.

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu công tác tuyên truyền kỷ niệm cần được tiến hành hiệu quả, thiết thực; qua đó, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về công lao và cống hiến của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đối với phong trào cách mạng Việt Nam; tôn vinh và tri ân đối với nữ chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, góp phần củng cố và bồi đắp bản lĩnh chính trị, niềm tin, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Dịp này cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai như: Tại tỉnh Nghệ An, tổ chức Lễ dâng hương, Lễ kỷ niệm với quy mô cấp tỉnh; tôn tạo khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thi tìm hiểu… Các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ; xây dựng phim tài liệu về đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai; tổ chức tọa đàm, triển lãm, các cuộc thi tìm hiểu; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền (sách, báo, tài liệu…); tổ chức tuyên truyền trong sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; phát và tiếp sóng phim tài liệu về đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.

Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các hoạt động căn cứ vào diễn biến tình hình của dịch bệnh COVID-19, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức ở quy mô phù hợp, bảo đảm an toàn sức khỏe.