Giai đoạn 2024-2026, Quảng Nam đầu tư hơn 131,3 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp mộ và cải tạo, nâng cấp, xây dựng tượng đài, nhà bia cùng các hạng mục khác. Tất cả các hạng mục công trình cải tạo, nâng cấp sẽ thực hiện trong năm 2024 và hoàn thành trước ngày 24-3-2025.

Trong đó, cải tạo, nâng cấp mộ hơn 76,2 tỷ đồng, còn lại là cảnh quan nghĩa trang.  Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí theo định mức đối với các huyện, thị xã, thành phố không tự cân đối ngân sách và hỗ trợ tối đa 85% kinh phí theo định mức đối với các huyện, thị xã, thành phố tự cân đối ngân sách gồm: Núi Thành, Tam Kỳ, Hội An và Điện Bàn.

Văn Quốc