Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS (Ban Chỉ đạo quốc gia 515) vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập (TKQT) và xác định danh tính (XĐDT) HCLS còn thiếu thông tin năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá: Năm 2023, Ban Chỉ đạo quốc gia 515, các Ban, Bộ, ngành T.Ư, cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Quân đội đặc biệt quan tâm, thể hiện trách nhiệm chính trị cao, ban hành đồng bộ nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ TKQT và XĐDT HCLS còn thiếu thông tin; đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác TKQT và XĐDT HCLS, như: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; triển khai giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị Quân đội trong chiến tranh; rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ thuộc đơn vị, địa phương quản lý; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ TKQT HCLS trên toàn quốc; mở rộng, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế… Toàn quốc đã TKQT được 1.328 HCLS (trong nước 559 HCLS, Lào 247 HCLS, Campuchia 522 HCLS).

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia 515 đề nghị các Ban, Bộ, ngành, đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác TKQT và XĐDT HCLS còn thiếu thông tin. Xây dựng hệ thống dữ liệu hoàn chỉnh về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, áp dụng công nghệ thông tin để XĐDT HCLS, theo phương pháp từ rộng đến nhỏ dần, mục đích cuối cùng là trả lại tên cho các liệt sĩ. Hệ thống ấy phải tạo kênh để các thân nhân, CCB có thể tìm kiếm thân nhân, đồng đội, đồng thời cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tiếp nhận thông tin từ các cá nhân, tổ chức nước ngoài để phục vụ công tác TKQT và XĐDT HCLS…

Lê Thanh