“Trung thực” là mối quan tâm đầu tiên và cũng là điều Chúa Giêsu trung thành đến mức kể cả phải nhận một hình phạt khủng khiếp và đau đớn nhất của chế đô La Mã: Đóng đinh sống trên cây thập tự.

Chính vì thế mà chúng ta có thể hiểu mối quan tâm lớn nhất của Chúa không phải là chúng ta có đi nhà thờ, có đọc kinh Thánh hay không, mà quan trọng là chúng ta có trung thực trong việc tìm sự thật và ý nghĩa của nó?.  

Tất cả những gì chúng ta phải làm là trung thực, không nói dối, thừa nhận sự thật khi sự thật đến. Trong Phúc âm Thánh Gioan, Chúa Giêsu chỉ đưa ra một điều kiện để đến với Ngài, là hãy trung thực và không bao giờ từ chối con đường đó  (dù là chông gai) để đi tìm sự thât.

Theo tư tưởng của Chúa thì muốn tìm được sự thật, trước hết và quan trọng là phải trung thực! Nếu chúng ta trung thực, cuối cùng chúng ta sẽ tìm thấy ý nghĩa và điều đó sẽ dẫn chúng ta đến nơi chúng ta cần đến - không phải là một tôn giáo nào đó mà là chân lý giúp con người nhận thức đúng về sự sinh ra và tồn tại của loại người.  

Màu nhiệm của sự thật mới là Chúa - Giêsu đi tìm sự thật và được các môn đồ tôn ngài là “Chúa”.

Phạm Nguyễn (st)