(tiếp theo kỳ trước)

3. Đối tượng quy hoạch

3.1. Đối tượng quy hoạch là các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp từ Trung ương đến cơ sở

- Trung ương Hội: Chủ tịch, Phó Chủ tịch; Trưởng ban, Phó ban; Chánh Văn phòng, Phó Văn phòng và cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc.

- Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh): Chủ tịch, phó chủ tịch; trưởng ban, chánh văn phòng; phó ban, phó văn phòng (nếu có).

- Huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố (gọi chung là cấp huyện): Chủ tịch, phó chủ tịch.

- Xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã): Chủ tịch, phó chủ tịch.

- Khối 487: Chủ tịch, phó chủ tịch (chức danh kiêm nhiệm) nếu cấp ủy cùng cấp yêu cầu mới làm quy hoạch.

3.2. Nguồn quy hoạch

- Cán bộ Hội đương nhiệm và hội viên đang sinh hoạt ở các cấp Hội.

- Sỹ quan Quân đội, quân nhân chuyên nghiệp sắp đến tuổi nghỉ hưu, có thông báo nghỉ công tác, có thông báo nghỉ hưu, đã nghỉ hưu hoặc nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội và quân nhân xuất ngũ về cư trú trên địa bàn.

- Hội viên CCB ở các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể khác nghỉ hưu, nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội về cư trú trên địa bàn.

4. Diện bố trí cán bộ ở các cấp

4.1. Cơ quan Trung ương Hội và đơn vị trực thuộc

- Trung ương Hội: Chủ tịch, Phó chủ tịch; Trưởng ban, Chánh Văn phòng, Phó ban, Phó Văn phòng diện bố trí là sỹ quan quân đội đã nghỉ hưu;

- Đơn vị trực thuộc: Làng Hữu Nghị Việt Nam: Giám đốc, Phó Giám đốc diện bố trí là sỹ quan quân đội đã nghỉ hưu; Báo CCB Việt Nam: Tổng Biên tập, Phó Tổng biên tập diện bố trí là sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu.

4.2. Khối địa phương

- Cấp tỉnh: Chủ tịch, phó chủ tịch; trưởng ban, chánh văn phòng; phó ban, phó văn phòng (nếu có) diện bố trí là CCB đã nghỉ hưu;

- Cấp huyện: Chủ tịch, phó chủ tịch diện bố trí là CCB đã nghỉ hưu;

- Cấp xã: Chủ tịch, phó chủ tịch diện bố trí bao gồm hội viên CCB đã nghỉ hưu; hội viên CCB chưa nghỉ hưu.

(Còn nữa)

Mai Phương