...Qua 7 năm thực hiện, Nghị quyết số 09-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa IX) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới" đã thực sự đi vào cuộc sống, phát huy được tác dụng to lớn, thiết thực, tạo được sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội. Các cấp uỷ đảng đã chú trọng lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện tốt hơn công tác CCB và chăm lo xây dựng Hội CCB. Nhà nước đã ban hành Pháp lệnh CCB, tạo cơ sở pháp lý, điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội CCB, quan tâm nâng cao đời sống và thực hiện các chế độ, chính sách đối với CCB và Hội CCB. Sự phối hợp của chính quyền, MTTQ, các đoàn thể với Hội CCB ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả hơn, phát huy được tiềm năng to lớn của CCB trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội CCB không ngừng phát triển cả về tổ chức Hội và hội viên, hoạt động có hiệu quả, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo trong CCB; tích cực tham gia các chương trình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương, đấu tranh chống các quan điểm sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chống tham nhũng, tiêu cực, phòng, chống tội phạm và TNXH; tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, vận động, tập hợp, phát huy vai trò tích cực của CQN ở cơ sở; thực hiện có hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân. Tuyệt đại đa số CCB vẫn giữ vững và phát huy được phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong điều kiện mới; nhiều CCB được tín nhiệm bầu vào cấp ủy đảng, tham gia chính quyền, đoàn thể ở cơ sở; CCB ở các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp đã phát huy vai trò gương mẫu, tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Hội CCB tiếp tục khẳng định là lực lượng nòng cốt của MTTQ Việt Nam, chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân, nhất là ở cơ sở.

Tuy nhiên vẫn còn một số cấp ủy đảng chưa quan tâm đúng mức lãnh đạo công tác CCB. Việc kiểm tra, đôn đốc triển khai và thực hiện các chủ trương trong Nghị quyết số 09-NQ/TƯ của Bộ Chính trị chưa thường xuyên, kịp thời. Sự phối hợp của các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng trong việc nghiên cứu, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với CCB và Hội CCB chưa kịp thời, đồng bộ. Phong trào hoạt động của CCB chưa đồng đều, có mặt kết quả còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của CCB. Một số CCB ít được thông tin, học tập thường xuyên nên hiểu biết về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (nhất là những vấn đề mới) còn hạn chế. Còn một số ít CCB thiếu tu dưỡng, rèn luyện chưa gương mẫu, vi phạm pháp luật.

...Để thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 09-NQ/TƯ của Bộ Chính trị trong thời gian tới, cần nắm vững phương hướng nhiệm vụ và giải pháp sau:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng trong Nghị quyết số 09-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ của các cấp uỷ đảng, của cán bộ, đảng viên, nhận thức đúng đắn về công tác CCB là một trong những công tác vận động quần chúng quan trọng của Đảng, phát huy đầy đủ trách nhiệm, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc thực hiện ở các cấp. Kịp thời phổ biến các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng ở địa phương cho CCB, định hướng hoạt động của Hội; tạo điều kiện cho CCB tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương… Cấp uỷ đảng cần đưa công tác lãnh đạo CCB vào chương trình công tác thường xuyên; xây dựng quy chế công tác giữa cấp uỷ với Hội CCB, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ về sự lãnh đạo của Đảng, vai trò tham mưu, đề xuất và phát huy được tính chủ động, sáng tạo của các cấp Hội… lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ sự phối hợp giữa chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể với Hội CCB ở các cấp triển khai thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ trong Nghị quyết 09-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, nhất là những vấn đề còn vướng mắc… Tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng thành các quy định pháp luật của Nhà nước. Các bộ, ngành cần phối hợp hướng dẫn để thực hiện thống nhất các quy định của Pháp lệnh CCB, Nghị định số 150/2006/NĐ-CP, ngày 12-12-2006 của Chính phủ và các thông tư liên bộ… Các cấp chính quyền cần bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cấp Hội, nhất là các cơ sở Hội ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều khó khăn… Ban hành quy định cụ thể để phát huy vai trò của Hội CCB tham gia giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể với Hội CCB. Từng cấp xây dựng quy chế phối hợp, duy trì thành nền nếp thường xuyên…

Với Hội CCB, cần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, công tác chính trị, tư tưởng ở các cấp Hội, động viên cán bộ, hội viên tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, giữ vững và phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong điều kiện mới… Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trọng tâm đi vào "làm theo", tạo được sự chuyển biến thật sự mạnh mẽ trong rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, hội viên CCB trong cả nước… Kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát huy tiềm năng của CCB tham gia thực hiện các nhiệm vụ với việc chú trọng chăm lo nâng cao đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCB… Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Hội vững mạnh. Kiện toàn tổ chức bộ máy có số lượng phù hợp, chất lượng tốt để các cấp Hội thực hiện được chức năng, nhiệm vụ… Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của các cấp Hội. Nắm vững chức năng, nhiệm vụ của Hội, bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương; phát huy tiềm năng của CCB, CQN trong phong trào “Thi đua yêu nước”, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương.