Vừa qua, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung cho biết, lương hưu hiện nay của những người nghỉ hưu trước năm 1993 rất thấp. Người hưởng lương hưu thấp nhất là 3 triệu đồng, người có lương hưu cao nhất là 8 triệu đồng.

Về số người hưởng lương hưu trước năm 1993, Bộ trưởng cho biết: Theo số liệu thống kê hiện nay có 592.000 người. Thời gian vừa qua có 3 lý do căn bản dẫn đến tình trạng người hưởng lương hưu trước năm 1993 có lương hưu thấp. Thứ nhất là phần đa số này là trước đây hưởng lương rất thấp. Thứ 2 là do một số người về hưu sớm, 60% số này nghỉ hưu sớm trước tuổi. Còn lại 1/3 là lực lượng vũ trang.

Để từng bước khắc phục, từ năm 2008 đến nay Chính phủ đã 12 lần điều chỉnh mức lương hưu theo mức cao hơn bình quân. Tuy nhiên, mức lương hưu hiện nay của những người nghỉ hưu trước năm 1993 còn rất  thấp (thấp nhất là 3 triệu đồng/người, cao nhất là 8 triệu đồng/người).

“Vì vậy, để giải quyết vấn đề căn bản trên, chúng ta chỉ có thể giải quyết căn bản khi điều chỉnh thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo 3 nguyên tắc. Thứ nhất, thực hiện nguyên tắc đóng - hưởng về chính sách bảo hiểm xã hội. Thứ hai, sẽ tính toán thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với người đang làm việc. Thứ ba, điều chỉnh thỏa đáng đối với nhóm có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1993 nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch tiền lương của người nghỉ hưu cùng chức vụ, cùng vị trí việc làm và cân đối giữa các thời kỳ…” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

PV