Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 165/NQ-CP về hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10. Theo đó, trình tự, thủ tục nhận hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP.

Về thủ tục xem xét hỗ trợ

Thủ tục xem xét hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở thực hiện theo quy định sau đây:

- Hộ gia đình có Tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở theo mẫu do Bộ LĐTBXH quy định, gửi Chủ tịch UBND cấp xã.

- Trình tự xem xét hỗ trợ về nhà ở thực hiện theo quy định dưới đây.

Về trình tự xem xét hỗ trợ

- Trưởng thôn, bản, phum, sóc… lập danh sách hộ gia đình và số người trong hộ gia đình thiếu đói cần hỗ trợ theo mẫu do Bộ LĐTBXH quy định.

- Trưởng thôn chủ trì họp với đại diện của các tổ chức có liên quan trong thôn để bình xét hộ gia đình, số người trong hộ gia đình thiếu đói gửi Chủ tịch UBND cấp xã.

- Trong thời hạn 2 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Trưởng thôn, Hội đồng xét duyệt thống nhất danh sách hộ gia đình và số người thiếu đói, trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định.

- Chủ tịch UBND cấp xã quyết định cứu trợ ngay những trường hợp cấp thiết. Trường hợp thiếu nguồn lực thì có văn bản đề nghị trợ giúp gửi Phòng LĐTBXH.

- Phòng LĐTBXH thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định hỗ trợ…

- Kết thúc mỗi đợt hỗ trợ, UBND các cấp có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả hỗ trợ.

Lã Độ