Ngày 30-5-2023, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã ký Công văn số 207/CCB-TCCS gửi đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bộ trưởng Bộ Nội vụ để kiến nghị, giải quyết vướng mắc trong thực hiện chế độ phụ cấp công vụ của Chủ tịch Hội CCB cấp xã, với nội dung cơ bản như sau:

Tính đến tháng 12-2022, toàn quốc có 10.462 Chủ tịch Hội CCB cấp xã. Trong đó có 3.203 người nghỉ hưu, hoặc hưởng trợ cấp mất sức lao động hưởng lương cán bộ cấp xã, mức ấn định theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP; có 7.259 người/10.462 người là CCB phục viên, được xếp lương như công chức hành chính (Bảng lương số 2, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP). Trong số 3.203 Chủ tịch Hội CCB cấp xã nghỉ hưu, hoặc trợ cấp mất sức lao động, có 1.149 người (bằng 35,9%) bị cắt phụ cấp công vụ: 2.054 người (bằng 64,4%) chưa cắt phụ cấp công vụ.

Cá biệt, Hội CCB tỉnh Hải Dương phản ánh, có 10/12 Chủ tịch Hội CCB cấp huyện hưởng lương hưu bị cắt phụ cấp công vụ; 2/12 chưa cắt (Công văn số 09/TB-CCB ngày 22-5-2023 của Hội CCB tỉnh Hải Dương). Lý do cán bộ Hội CCB cấp huyện, cấp xã nghỉ hưu bị cắt phụ cấp, công vụ, các địa phương đều căn cứ Công văn số 1648/BNV-CQĐP của Bộ Nội vụ.

Sau khi nghiên cứu phản ảnh, kiến nghị của Hội CCB các cấp, T.Ư Hội CCB Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Công văn số 1648/BNC-CQĐP của Bộ Nội vụ có nội dung giải thích: “Chủ tịch Hội CCB cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động không thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp công vụ”, là không đủ căn cứ pháp lý và trái với Nghị định số 34/2012/NĐ-CP, vì:

Thứ nhất, Chủ tịch Hội CCB cấp xã là cán bộ cấp xã, quy định tại khoản 3, Điều 4, Luật Cán Bộ, công chức và Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 92/2099/NĐ-CP. Chủ tịch Hội CCB cấp xã là cán bộ cấp xã, thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ, được quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 34/2012/NĐ-CP.

Thứ hai, tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ có nội dung: “Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hiện hưởng hàng tháng, được hưởng một khoản phụ cấp bằng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm”. Tuy nhiên, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ không có điều, khoản nào quy định “Chủ tịch Hội CCB cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động không thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp công vụ” như giải thích tại Công văn số 1648/BNV-CQĐP của Bộ Nội vụ.

Thứ ba, Điểm 2, Công văn số 1648/BNV-CQĐP của Bộ Nội vụ (do đồng chí Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương ký thừa ủy quyền) có nội dung: “Trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2019/NĐ-CP thì chế độ, chính sách đối với Chủ tịch Hội CCB cấp xã đề nghị thực hiện theo quy định hiện hành”. Nội dung giải thích như trên là chưa rõ, chưa đủ căn cứ, gây tranh cãi, dẫn đến Sở Nội vụ các địa phương hiểu và thực hiện không thống nhất. Thực tế, có 35,9% Chủ tịch Hội CCB cấp xã hưởng chế độ hưu trí bị cắt phụ cấp công vụ; 64,1% không cắt; có 44/63 tỉnh, thành phố cắt phụ cấp công vụ; 19/63 tỉnh, thành phố không cắt.

Thứ tư, sau khi Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 1648/BNV-CQĐP, với 35,9% Chủ tịch Hội CCB cấp xã nghỉ hưu bị cắt phụ cấp công vụ đã tác động rất lớn đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ Hội CCB, nhất là cấp cơ sở (hiện còn 45 xã, phường chưa có Chủ tịch Hội CCB cấp xã).

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Thông báo số 365/TB-VPCP ngày 30-11-2022 của Văn phòng Chính phủ) giao cho: “Bộ Nội vụ khẩn trương nghiên cứu kiến nghị của Hội CCB Việt Nam trong quá trình sửa đổi bổ sung Nghị Định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24-4-2019 của Chính phủ, đảm bảo phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và điều kiện thực tiễn, trình Chính phủ xem xét, quyết định”. T.Ư Hội CCB Việt Nam đề nghị đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ như sau:

1. Về quan điểm thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp đới với cán bộ Hội CCB là người nghỉ hưu, T.Ư Hội đề nghị:

- Tiền lương hưu là thu nhập của người lao động nghỉ hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và theo nguyên tắc đóng, hưởng. Không nên nhận thức và quan niệm là cán bộ nghỉ hưu “Ngoài lương hưu hiện hưởng, hằng tháng được hưởng một khoản phụ cấp”.

- CCB nghỉ hưu hoặc hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, nếu được bầu cử (bổ nhiệm, tuyển dụng) trong chỉ tiêu biên chế, là cán bộ Hội CCB từ T.Ư đến cấp xã, được hưởng tiền lương và các chế độ phụ cấp khác như đối với cán bộ của đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp.

- Thực hiện chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ là thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến đội ngũ cán bộ cấp xã nói chung, trong đó có Chủ tịch Hội CCB cấp xã.

2.  Đối với các đồng chí Chủ tịch Hội CCB cấp xã hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động đã bị cắt phụ cấp công vụ:

- Đề nghị Bộ Nội vụ ban hành văn bản thay thế Công văn số 1648/BNV-CQĐP, với nội dung: “Trong thời gian sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, Chủ tịch Hội CCB cấp xã hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động được hưởng chế độ phụ cấp công vụ theo quy định tại điểm c, Khoản 1, điều 2, Nghị Định số 34/2012/NĐ-CP của Chính phủ

- Đề nghị Bộ Nội vụ chỉ đạo Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố cho cán bộ được truy lĩnh bằng số tiền bị cắt.

Ban Tổ chức Chính sách Hội CCB Việt Nam