Số báo trước, có hội viên đề nghị trên hướng dẫn về việc đeo huy hiệu CCB, vừa đây, lại có hội viên hỏi về “Thủ tục kết nạp hội viên”. Vấn đề này ngày 2-8-2013, BCH T.Ư Hội đã Hướng dẫn (số 27/HD-CCB) về kết nạp hội viên và đeo Huy hiệu CCB Việt Nam. Đề nghị các cấp Hội phổ biến tới cơ sở về thủ tục kết nạp hội viên (kể cả kết nạp lại) quy định cụ thể như sau:

 1. Việc kết nạp hội viên phải đúng thủ tục, đúng nguyên tắc, đúng với tính chất quần chúng của Hội, đồng thời phải bảo đảm yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn của người xin vào Hội.
 2. Người xin vào Hội phải được nghiên cứu và tán thành Điều lệ Hội, báo cáo với tổ chức Hội về lý lịch bản thân và có đơn xin vào Hội.
 3. BCH cơ sở Hội (nơi không có BCH thì do hội nghị toàn thể hội viên) thảo luận, quyết định theo đa số. Những tổ chức cơ sở Hội có Chi hội thì do Chi hội đề nghị, BCH tổ chức cơ sở Hội quyết định. Nơi có phân hội thì phân hội đề nghị, Chi hội xem xét báo cáo BCH tổ chức cơ sở Hội quyết định.
 4. Trình tự các bước tiến hành trong buổi công bố kết nạp hội viên: Việc công bố kết nạp hội viên được tiến hành trong một phiên họp thường lệ của Chi hội hoặc tổ chức cơ sở Hội, không kết nạp hội viên ở Phân hội; tiến hành công bố từng người một (nếu kết nạp từ 2 người trở lên trong cùng một buổi). Các bước tiến hành như sau:
 • Chào cờ
 • Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 • Chi hội trưởng (chủ tịch Hội cơ sở nơi không có chi hội) đọc quyết định kết nạp hội viên của tổ chức cơ sở Hội; trao quyết định kết nạp hội viên và gắn Huy hiệu CCB cho hội viên mới.
 • Hội viên mới:
 • Nhận quyết định kết nạp hội viên và Huy hiệu Hội.
 • Phát biểu cảm tưởng.
 • Đại diện Hội cấp trên phát biểu nếu có.
  C.V