Tư tưởng, tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh về quan tâm tới thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công là cơ sở định hướng quan trọng cho công tác chăm lo đời sống của họ giai đoạn hiện nay.

Nhân dịp 27-7-1947, Bác viết Thư gửi Ban Thường trực của Ban Tổ chức Ngày Thương binh - Liệt sĩ, nói rõ ý nghĩa ngày kỷ niệm và kêu gọi mọi người có hành động thiết thực giúp đỡ thương binh, trong Thư có câu: “…Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy…”.

Kế thừa truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, những năm qua với chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn, phù hợp, chế độ, chính sách đối với người có công từng bước được mở rộng về đối tượng thụ hưởng với mức trợ cấp được nâng lên hằng năm. Tính đến năm 2021, cả nước đã xác nhận được hơn 9,2 triệu Người có công, trong đó, số Người có công đang hưởng chế độ ưu đãi hằng tháng gần 1,4 triệu người; hơn 500 nghìn thân nhân Người có công đang hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng; nhiều cơ sở sự nghiệp, chăm sóc sức khỏe được xây dựng phục vụ các đối tượng chính sách…

Chính sách ưu đãi Người có công tiếp tục được khẳng định trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Minh Vũ