Thực hiện quy định của Hội cấp trên, nhiều năm qua, Ban Kiểm tra Hội CCB thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế thường tiến hành kiểm tra cả 3 đối tượng: Tổ chức Hội, hội viên và BCH các cấp thuộc quyền theo kế hoạch được BCH Thị hội thông qua đầu năm và cả kiểm tra đột xuất khi có vụ việc nảy sinh cần giải quyết.

  • Đối với tổ chức Hội: Công tác kiểm tra, giám sát tập trung việc chấp hành Điều lệ Hội, việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Hội, các chương trình của các cấp lãnh đạo ở địa phương đề ra; kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Hội; kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế dân chủ; chế độ công tác, vấn đề thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí, giữ gìn đoàn kết nội bộ…
  • Đối với hội viên: Tập trung vào những nội dung sau: Kiểm tra tư tưởng lập trường đối với tình hình đất nước hiện nay, việc chấp hành đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của Hội; việc thực hiện chế độ sinh hoạt, thực hiện nghĩa vụ người công dân; đóng nộp hội phí, ý thức đoàn kết nội bộ, đoàn kết cộng đồng…
  • Đối với Uỷ viên BCH: Ngoài việc chịu sự kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm tra các cấp Hội như hội viên thường, với cương vị là Uỷ viên BCH còn chịu sự kiểm tra thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc chấp hành các chế độ quy định của Hội cấp mình và cấp trên… Công tác kiểm tra được tiến hành theo phân cấp trực tiếp là chủ yếu. Năm qua, những việc trọng tâm Ban Kiểm tra Thị hội Hương Thủy làm được trong năm đó là:
  • Giám sát 4 Hội cơ sở, 8 chi hội và 23 hội viên về chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Hội.
  • Phối hợp với Ngân hàng CSXH kiểm tra 8/15 Hội cơ sở, 13 chi hội, 163 hội viên về công tác vay và sử dụng vốn, tổ chức tập huấn công tác vay và sử dụng vốn (có 44 tổ trưởng).
  • Tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra một lần có 130 cán bộ từ chi hội trưởng trở lên…
    Cuối tháng 3-2014, Hội CCB thị xã được đón Đoàn cán bộ Ban Kiểm tra T.Ư Hội CCB Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Bảng, Uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Hội và các thành viên trong Đoàn đã về kiểm tra công tác Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đối với Hội CCB thị xã Hương Thủy và Hội CCB phường Phú Bài. Với tinh thần thẳng thắn, Đoàn đánh giá cao chất lượng của Ban Kiểm tra Thị hội Hương Thuỷ và Hội CCB phường Phú Bài, đồng thời Đoàn chỉ ra những hạn chế để rút kinh nghiệm cho công tác sau này.
    NGUYỄN ĐÌNH CHƯỞNG