Từ năm 2003, Hội đã khảo sát, xây dựng ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh như: Công ty cổ phần muối Vĩnh Hảo, công ty cổ phần du lịch Bình Thuận… Nay đã có 11/12 cơ sở có Hội CCB (trong đó có 3 doanh nghiệp có vốn Nhà nước dưới 50%, 08 doanh nghiệp ngoài quốc doanh với 222 hội viên).
Hội CCB cơ sở trong Doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã phát huy vai trò tích cực của một đoàn thể chính trị - xã hội, được cấp uỷ Đảng, Ban giám đốc và công nhân trong công ty, xí nghiệp luôn tin tưởng và đánh giá cao, luôn là đầu tầu gương mẫu trong hoạt động các phong trào cùng với Đoàn TN và công đoàn; luôn xây dựng mối đoàn kết, tương trợ giúp nhau trong lao động sản xuất; động viên giáo dục anh em phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động, sản xuất, thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị, gương mẫu chấp hành nội quy, quy tắc trong quy trình sản xuất, góp phần hoàn thành mọi chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.
Các Hội này đều xây dựng quy chế hoạt động cụ thể; thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Hội và các hướng dẫn của Hội cấp trên; hàng năm các cơ sở Hội trong toàn Hội khối (gồm doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân) đều ký kết giao ước thi đua và các cơ sở Hội hằng năm đều đạt “trong sạch vững mạnh”, trong đó nhiều cơ sở doanh nghiệp tư nhân đạt “trong sạch vững mạnh” như Công ty cổ phần muối Vĩnh Hảo, Công ty cổ phần In – bao bì Bình Thuận, Công ty cổ phần May Thuận Tiến… 100% hội viên đạt hội viên gương mẫu và 100% hộ gia đình hội viên đạt “Gia đình văn hóa”, góp phần quan trọng vào xây dựng Chi – Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Tuy nhiên, cơ sở Hội CCB trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn có những khó khăn như chưa được hưởng các chế độ chính sách do chưa có văn bản pháp quy của Nhà nước như các cơ sở Hội trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước theo Chỉ thị 487/TTg, Nghị định 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Để tạo điều kiện cho các tổ chức cơ sở Hội CCB trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh phát huy tốt vai trò là 1 tổ chức chính trị - xã hội. Mong rằng Đảng và Nhà nước sớm có những quy định về tổ chức hoạt động và các chế độ chính sách đối với các cơ sở Hội trong lĩnh vực này.
Đằng giao