Tại Đại hội lần thứ V của mình, Hội CCB tỉnh Bình Định đã thẳng thắn nhận xét: Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội vẫn còn những hạn chế là: Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về công tác hoạt động xây dựng Hội ở một số cấp Hội chưa nhạy bén; công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, quán triệt nghị quyết, chủ trương của Đảng, của Hội chưa kịp thời và thường xuyên; nhận thức của hội viên còn hạn chế; phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” chưa đồng đều, chưa vững chắc; công tác phát triển hội viên mới và thành lập câu lạc bộ CQN chưa đạt; phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ chưa thật chủ động, tích cực; công tác xóa nghèo chưa bền vững…

Từ tình hình đó, Bình Định đã chỉ ra 4 nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh trên cả 4 mặt: tư tưởng, chính trị, tổ chức và đời sống.

2- Tiếp tục vận động các thế hệ CCB đoàn kết, “Trung thành với Đảng, gắn bó với dân, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong sự nghiệp đổi mới”.

3- Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN.

4- Ra sức giúp nhau phát triển kinh tế xóa nghèo bền vững, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CCB, phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đó, Hội CCB Bình Định cùng nhau thống nhất các giải pháp chung là:

  • Động viên các thế hệ CCB tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các chương trình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng nông thôn mới.

  • Phối hợp tổ chức Đoàn và các đoàn thể chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, ý thức tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

  • Phối hợp với cơ quan quân sự địa phương, tập hợp, động viên, xây dựng câu lạc bộ CQN, Ban liên lạc truyền thống và hướng dẫn hoạt động có hiệu quả.

  • Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) đi vào chiều sâu.

  • Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh trên cả 4 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đời sống, làm tốt nghĩa tình đồng đội.

  • Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Chiến