Qua đại hội các cơ sở điểm cho thấy: Các cấp Hội CCB trong tỉnh đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 02 của Ban Bí thư T.Ư Đảng, Thông tri số 09 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ và các hướng dẫn của tổ chức Hội cấp trên, vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh, đặc điểm cụ thể của từng loại hình cơ sở của mình.

Thường trực Hội CCB cấp huyện, thành phố, Hội khối các cơ quan tỉnh, khối doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp chặt chẽ và có sự thống nhất cao với cấp uỷ Đảng cơ sở trong chỉ đạo chuẩn bị và tiến hành đại hội. Đặc biệt công tác chuẩn bị nhân sự bầu vào BCH khóa mới được tiến hành đúng các bước theo quy trình T.Ư Hội hướng dẫn. Những đồng chí được đề cử là những cán bộ, hội viên tiêu biểu có tín nhiệm với hội viên và nhân dân, được giới thiệu từ các phân hội, chi hội. Việc chuẩn bị về tư tưởng, ý thức trách nhiệm, công tác cổ động, tuyên truyền thi đua được coi trọng. BCH Hội cơ sở chỉ đạo các khâu, chi hội sinh hoạt, quán triệt mục đích yêu cầu của đại hội, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội của cấp mình và cấp trên, nhất là dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Hội và phân công chuẩn bị ý kiến tham luận. Do vậy các ý kiến phát biểu tại đại hội đều được chuẩn bị kỹ, theo từng chuyên đề, bảo đảm tính toàn diện của các tham luận. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, trang trí khánh tiết, trang phục của đại biểu… tương đối thống nhất, thể hiện tính nghiêm túc. Việc bảo đảm kinh phí phục vụ đại hội được cấp ủy, chính quyền các cấp chăm lo; ngoài ngân sách của tỉnh, huyện, đảng ủy, UBND các xã, phường, thị trấn, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp đều hỗ trợ, tạo thuận lợi để đại hội thành công. Để tổ chức tốt hơn đại hội các cấp, qua kinh nghiệm các đơn vị làm điểm, chúng tôi thấy cần tập trung vào mấy điểm sau:

Một là, tiếp tục phổ biến quán triệt cho cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh hiểu sâu, nắm chắc tinh thần Chỉ thị số 02 của Ban Bí thư T.Ư Đảng và Thông tư của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tổ chức Đại hội Hội CCB các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu CCB toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017”, qua đó thống nhất nhận thức: Đại hội CCB các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp Hội, là ngày hội, diễn đàn chính trị thể hiện quyết tâm và nguyện vọng chính đáng của hội viên; tiếp tục giáo dục lòng yêu nước, ý chí cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, động viên CCB, CQN phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, khơi dậy mạnh mẽ vai trò sáng tạo, năng lực trí tuệ của CCB, CQN góp phần tích cực vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và xây dựng nông thôn mới; nâng cao vị thế, uy tín của Hội CCB, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội CCB cấp cơ sở, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Hai là, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, trước hết là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2007-2012. Báo cáo phải ngắn gọn, có tính khái quát cao; nêu bật những việc làm được, chưa làm được, có số liệu chứng minh, không sa vào kể lể, liệt kê thành tích; tìm đúng nguyên nhân của mặt yếu, nhất là nguyên nhân chủ quan, quy rõ trách nhiệm điểm nào thuộc về tập thể BCH, ban thường vụ, điểm nào thuộc về người đứng đầu và vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên, rút được bài học kinh nghiệm để có hướng sửa chữa khắc phục. Việc chuẩn bị nhân sự bầu BCH khóa mới và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên là một nội dung rất quan trọng của đại hội. Cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng cùng cấp, của Thường trực Hội cấp trên và Nghị quyết số 05 của BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam “Về xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ V”. Tiêu chuẩn, số lượng, quy trình giới thiệu nhân sự bầu BCH khóa mới và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên thực hiện đúng hướng dẫn số 75/HD-CCB ngày 12-7-2011 của Thường trực T.Ư Hội.

Ba là, tiến hành đại hội theo đúng thời gian, chương trình đã thống nhất sau đại hội điểm cơ sở. Chủ động bồi dưỡng năng lực điều hành cho những đại biểu dự kiến bầu vào đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban kiểm tra tư cách đại biểu và ban kiểm phiếu. Ý kiến tham luận cần có sự phân công chuẩn bị trước, đi sâu làm rõ một đến hai điểm của báo cáo tổng kết, đồng thời phải có tính tự phê bình, phê bình, gắn trách nhiệm của từng cán bộ hội viên với phong trào chung của Hội. Điều hành của đoàn chủ tịch phải hết sức linh hoạt, sáng tạo, chú ý nêu những ý kiến trái chiều (nếu có) để đại hội tranh luận đi đến thống nhất. Điều hành bầu cử, kể cả bầu cử BCH khóa mới và bầu cử đại biểu đi dự đại hội cấp trên là việc rất quan trọng, đồng chí thay mặt đoàn chủ tịch điều hành bầu cử và đồng chí trưởng ban kiểm phiếu phải là người có kinh nghiệm, nắm vững nguyên tắc, ứng xử linh hoạt và hiệp đồng chặt chẽ từng nội dung, thứ tự công việc theo đúng quy chế bầu cử, hạn chế lúng túng, sai sót.

Bốn là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp uỷ Đảng và Thường trực Hội cấp trên. Thường trực Hội CCB các huyện, thành phố, Hội CCB khối các cơ quan tỉnh, khối doanh nghiệp tỉnh chủ động phối hợp với cấp ủy nghe và thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, chương trình làm việc, các hoạt động bổ trợ, công tác nhân sự đại hội, đảm bảo sự lãnh đạo chặt chẽ, tập trung thống nhất của các cấp ủy Đảng đối với đại hội CCB. Căn cứ điều kiện hoàn cảnh cụ thể, BCH Hội xây dựng kế hoạch bảo đảm tài chính, báo cáo cấp ủy, chính quyền cùng cấp hỗ trợ bổ sung ngoài ngân sách do tỉnh, huyện cấp để phục vụ đại hội, đồng thời phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động, phát động thi đua chào mừng Đại hội.

Thực hiện tốt 4 điểm nêu trên, nhất định Đại hội CCB các cấp trong tỉnh sẽ thành công tốt đẹp.

NGUYỄN VĂN HÁN