“Các cấp Hội đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị 02-CT/T.Ư của Ban Bí thư T.Ư Đảng và Hướng dẫn 75/HD-CCB của Thường trực T.Ư Hội; đã tập huấn kỹ nội dung, cách tiến hành đại hội cho cán bộ cơ sở; Thường trực Hội CCB cấp huyện, thành phố, khối cơ quan, doanh nghiệp… đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, cấp ủy Đảng cùng thực hiện công tác này, nên có thể nói hầu hết các Hội cơ sở được chọn làm đại hội điểm đều đạt kết quả tốt cả về nội dung, hình thức, tạo được không khí đoàn kết, phấn khởi trong Hội, để lại ấn tượng tốt với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương...”.

Đó là khái quát chung của Ban Tổ chức T.Ư Hội. Tuy nhiên, là cơ quan chuyên môn giúp Thường trực T.Ư Hội theo dõi, chỉ đạo đại hội cơ sở, các đồng chí ở Ban Tổ chức cũng cho biết đại hội điểm cũng còn một số hạn chế mà các cấp Hội cần khắc phục theo hướng sau đây:

Một là, về báo cáo của BCH trước đại hội phải bám sát chủ đề Đại hội V của toàn Hội, bám sát nghị quyết của Đảng bộ địa phương và đặc điểm tình hình của tổ chức Hội cấp mình, từ đó kiểm điểm làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ tới, xác định những khâu đột phá, giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội, vì mục tiêu xây dựng Hội trong sạch vững mạnh.

Hai là, về tham gia vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội, đoàn chủ tịch phải nêu những vấn đề có các phương án, ý kiến khác nhau ở cấp dưới để đại hội thảo luận, sau đó lấy biểu quyết từng vấn đề trong bản tổng hợp các ý kiến theo mẫu hướng dẫn của T.Ư Hội.

Ba là, về chuẩn bị nhân sự bầu BCH nhiệm kỳ mới, nhất là các vị trí chủ chốt như chủ tịch, phó chủ tịch phải thực hiện đúng quy trình giới thiệu nhân sự, có sự thống nhất cao giữa cấp uỷ Đảng với danh sách ứng cử, đề cử. Nếu thấy nơi nào còn có vướng mắc, Hội cấp trên phải thực tiếp xuống làm việc với cấp uỷ và Hội cấp dưới trước khi tiến hành đại hội. Cần bồi dưỡng kỹ những đồng chí dự kiến trong đoàn chủ tịch, nhất là đồng chí được phân công điều hành bầu cử và ban kiểm phiếu, chuẩn bị trước các văn bản phục vụ cho bầu cử và có phương án xử lý khi có các tình huống xảy ra.

Bốn là, về bố trí chương trình đại hội: Có thể bố trí linh hoạt tùy theo thời gian đại hội, song vẫn phải tuân thủ nguyên tắc, thủ tục đã được hướng dẫn. Các nội dung ứng cử, đề cử, bầu cử và biểu quyết những vấn đề quan trọng của đại hội phải được tiến hành trong đại hội chính thức, sau khi đã đọc báo cáo về kết quả thẩm tra tư cách đại biểu. Nếu bố trí đại hội trù bị vào chiều hôm trước, còn đại hội chính thức vào buổi sáng hôm sau, thì ở hội nghị trù bị, ngoài các nội dung như đã hướng dẫn, có thể đưa thêm nội dung thảo luận dự thảo báo cáo của cấp trên và thảo luận để sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội. Phần bầu cử cũng có thể làm một số nội dung ở hội nghị trù bị, như báo cáo đề án nhân sự (tiêu chuẩn, cơ cấu, dự kiến số lượng) và báo cáo danh sách chuẩn bị để đại biểu tham khảo trước, nhưng không biểu quyết chốt danh sách. Buổi sáng hôm sau giới thiệu đại biểu khách mời trước khi đọc báo cáo tổng kết, thảo luận và bầu cử (không phải làm thủ tục chào cờ khai mạc, vì hôm trước đã có).

Làm tốt công tác chuẩn bị, thấy được những hạn chế từ các đại hội điểm ở cơ sở, qua đó có hướng khắc phục chính xác, nhất định đại hội Hội CCB các cấp tiếp theo sẽ thành công tốt đẹp.

THÚY HƯƠNG