*Ban chấp hành Hội cựu chiến binh phường Hồng Sơn *
Báo cáo Đại hội đánh giá đúng thực chất mạnh yếu trong một nhiệm kỳ. Rút ra được nhiều bài học sâu sắc cho nhiệm kỳ sau. Phương hướng bám sát nhiệm vụ của Hội, nhiệm vụ của địa phương, có nhiều giải pháp hay. Trong đó các nhiệm vụ trọng tâm đề cập rất cụ thể. Các Hội đều phấn đấu trên 70% hội viên có kinh tế khá và giàu, không để hội viên tái nghèo.
Nguyên nhân Đại hội Hội cựu chiến binh cơ sở nhanh, gọn nhờ Thường vụ Hội cựu chiến binh thành phố tổ chức tốt Đại hội điểm Hội cựu chiến binh phường Quán Bàu. Từ đó các Hội cơ sở khác rút kinh nghiệm. Mặt khác Ban thường vụ Hội cựu chiến binh thành phố bám sát cơ sở kịp thời chỉ đạo, giúp đỡ, trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Nên Hội sở hoàn thành tốt Chương trình, Báo cáo và nhân sự.
Thành công Đại hội Hội cựu chiến binh cơ sở đã đem luồng khí mới cho Hội cựu chiến binh thành phố Vinh hoàn thành tốt nhiệm vụ sắp tới.

Hải Hưng- Nguyễn Thị Tuyến