Theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ cho phép Hội CCB Việt Nam lập dự án CNTT thuộc nhóm A, trong “Chương trình Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011-2015”. Hiện nay T.Ư Hội đang lập dự án gốm có 3 bước: bước 1: Nâng cấp, mở rộng ứng dụng CNTT đến các Tỉnh, Thành hội (từ nay đến năm 2015); bước 2: Ứng dụng CNTT đến huyện, thị (từ năm 2016 đến năm 2018); bước 3: Ứng dụng CNTT đến cơ sở xã, phường (từ năm 2018 đến năm 2020). Tại lớp tập huấn, các cán bộ Hội sẽ được giảng viên Học viện Kỹ thuật quân sự cung cấp các kiến thức cơ bản về hệ điều hành, mạng và các ứng dụng cơ bản cần thiết cho việc sử dụng mạng công nghệ điện tử trong họat động Hội. Đồng chí Phùng Khắc Đăng, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam khẳng định: “CNTT vô cùng quan trọng, nó phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. CNTT đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc ở nhiều lĩnh vực. Chính vì lý do đó, Hội CCB Việt Nam quyết tâm tổ chức lớp tập huấn, nhằm tạo điều kiện cho các đồng chí Chánh văn phòng, nhân viên văn thư thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình, là cầu nối giữa các cấp Hội với nhau, các cấp Hội với cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương và T.Ư”.

Thúy Hương