Hôm nay, chúng ta tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/TƯ, ngày 8-1-2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới (ảnh). Thay mặt Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí về dự Hội nghị, chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc và đạt được nhiều thành tích trong công tác, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Để đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã có Chỉ thị số 02-CT/TƯ ngày 19-6-2006 chỉ đạo các cấp uỷ đảng trong quá trình lãnh đạo Đại hội CCB các cấp, tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TƯ ở mỗi cấp.

Qua sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết cho thấy việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết ở các cấp đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đối với công tác CCB. Cán bộ, hội viên CCB phấn khởi trước sự quan tâm, định hướng của Đảng đối với những vấn đề cơ bản trong việc xây dựng, phát triển và hoạt động của Hội CCB trong tình hình mới. Tổ chức Hội các cấp đã nghiêm túc tổ chức cho cán bộ, hội viên nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động để thực hiện các nhiệm vụ do Nghị quyết đề ra.

Tuy vẫn còn có những hạn chế, khuyết điểm trong quán triệt và triển khai thực hiện ở một số cấp, ngành và địa phương, nhưng nhìn chung, việc thực hiện Nghị quyết đã tạo được những chuyển biến rõ rệt, đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều mặt, cả về nhận thức và trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền, của Hội CCB; cả trong nội dung, hình thức hoạt động và hiệu quả về chính trị, kinh tế - xã hội. Vai trò, vị thế của Hội CCB trong đời sống xã hội ngày càng được khẳng định và đề cao.

Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư, chúng ta tổng kết Nghị quyết 09-NQ/TƯ là để nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết, chỉ rõ những việc đã làm được và chưa làm được, tìm ra nguyên nhân của khuyết điểm, yếu kém, rút ra những bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết đạt kết quả cao hơn, toàn diện hơn trong thời gian tới.

Bản dự thảo Báo cáo tổng kết đã gửi trước đến các đồng chí, tại Hội nghị này, các đồng chí cũng đã nghe báo cáo tóm tắt, đề nghị các đồng chí đóng góp ý kiến thẳng thắn, tập trung vào những vấn đề sau:

Một là, đối với các cấp ủy, cần làm rõ trách nhiệm, những ưu điểm, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, gắn với những kết quả đạt được, những chuyển biến mới và những hạn chế trong xây dựng tổ chức và hiệu quả hoạt động của Hội CCB ở địa phương.

Hai là, đối với các bộ, ban, ngành và chính quyền các cấp đã cụ thể hóa Nghị quyết số 09-NQ/TƯ bằng các quy định của pháp luật và các chế độ, chính sách đối với CCB như thế nào? Đã đầy đủ chưa? Việc chăm lo và tạo điều kiện cho Hội CCB và hội viên CCB phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" vào các hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ra sao?

Sự phối hợp, liên kết hoạt động giữa các đoàn thể chính trị - xã hội với Hội CCB kết quả và những kinh nghiệm?

Ba là, đối với Hội CCB Việt Nam, cần đi sâu đánh giá những chuyển biến về nhận thức, tư tưởng, những kết quả đạt được trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết số 09-NQ/TƯ của Bộ Chính trị đã đề ra. Bên cạnh những mặt được, cũng cần làm rõ những mặt hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc và nguyên nhân; những đề xuất, kiến nghị cho phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TƯ của Bộ Chính trị trong thời gian tới để đạt kết quả cao hơn, toàn diện hơn.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị toàn quốc tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong thời kỳ mới.

Một lần nữa, xin chúc các đồng chí mạnh khoẻ, tích cực đóng góp ý kiến, góp phần vào sự thành công của Hội nghị.