Căn cứ Nghị định số 93/2021/NĐ-CP, ngày 27-10-2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh...; Kế hoạch số 335/KHPH-MTTW-TCTV, ngày 25-8-2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về phối hợp thực hiện chương trình hỗ trợ triệu phần quà Đại đoàn kết, ngày 9-3-2022, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam - Nguyễn Văn Được ký Quyết định số 57/QĐ-CCB, phân bổ kinh phí triệu phần quà Đại đoàn kết hỗ trợ hội viên Hội CCB gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (đợt 2).

Theo báo cáo của Hội CCB các tỉnh, thành phố và đề nghị của Ban Tổ chức - Chính sách T.Ư Hội, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam quyết định trích 300 triệu đồng từ nguồn tài chính vận động thực hiện triệu phần quà Đại đoàn kết theo văn bản Hướng dẫn số 113/HD-CCB, ngày 1-9-2021 của Ban Chấp hành T.Ư Hội, hỗ trợ cho hội viên CCB ba tỉnh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Mức hỗ trợ mỗi phần quà 300.000 đồng; cụ thể:

- Hội CCB tỉnh Phú Thọ: 500 hội viên; số tiền: 150 triệu đồng.

- Hội CCB tỉnh Bến Tre: 400 hội viên; số tiền: 120 triệu đồng.

- Hội CCB tỉnh Cao Bằng: 100 hội viên; số tiền: 30 triệu đồng.

Về hình thức hỗ trợ: Có thể bằng tiền mặt hoặc bằng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh (mỗi phần quà giá trị tương đương 300.000 đồng), do Thường trực Hội CCB Việt Nam quyết định.

PV