Hiện nay, số lượng liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập trên địa bàn T.P Nha Trang vẫn còn 410 liệt sĩ. Trong khi đó, công tác thu thập thông tin để đối chiếu, xác định danh tính liệt sĩ và triển khai khảo sát, tìm kiếm, quy tập còn gặp không ít khó khăn, do địa giới hành chính thành phố giáp ranh với nhiều địa bàn; địa hình có nhiều thay đổi. Bên cạnh đó, những người từng tham gia chiến tranh hoặc trực tiếp chôn cất liệt sĩ đa số tuổi đã cao, trí nhớ không còn minh mẫn, nhiều trường hợp đã chết hoặc di chuyển nơi cư trú nên việc thu thập thông tin liên quan đến liệt sĩ và mộ liệt sĩ gặp nhiều khó khăn…

Để khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập HCLS, thời gian tới, Ban CHQS thành phố sẽ tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo 24 thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc những văn bản của cấp trên về công tác thương binh, liệt sĩ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành; tập trung đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, thu thập, kết nối và cung cấp thông tin phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định HCLS còn thiếu thông tin. Trong đó, phát huy tốt vai trò của các cơ quan chuyên trách, tổ giúp việc, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là các CCB, CQN, Ban liên lạc truyền thống các đơn vị trong việc phát hiện, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Xuân Thu