Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La phối hợp với trường chính trị tỉnh vừa mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho các Chủ tịch, Phó chủ tịch xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. 70 đồng chí cán bộ đã được nghiên cứu quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin- tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về công tác dân vận, nhiệm vụ dân vận trong tình hình mới, Nghị quyết đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng Sản Việt Nam; tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh cơ sở; vị trí vai trò, chức năng của Hội CCB Việt Nam và công tác chuẩn bị tiến hành đại hội Hội CCB các cấp.

Công tác Hội