PV: Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức được coi là công tác quan trong hàng đầu nhằm nâng cao trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hội viên. Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội CCB tỉnh Sóc Trăng đã triển khai công tác này như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Công Danh: Thực hiện Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị T.Ư Đảng khoá X về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 5 năm qua, BCH Hội CCB tỉnh Sóc Trăng xác định đây là một chủ trương lớn của Đảng, từ đó việc tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, hội viên phải thật sự nghiêm túc và được đưa vào nghị quyết hàng năm của các cấp Hội.

Công tác phát triển hội viên là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức Hội, của BCH các cấp. Nhiệm kỳ qua, đã phát triển được 4.000 hội viên (HV), nâng tổng số CCB toàn tỉnh lên 19.848 HV. Hằng năm, phong trào thi đua đăng ký HV CCB gương mẫu, gia đình văn hóa đã được thực hiện sâu rộng trong mỗi cán bộ, HV và có trên 97% số hộ được công nhận. Đi đôi với công tác phát triển, các cấp Hội luôn coi trọng công tác củng cố nâng cao chất lượng tổ chức Hội, đội ngũ cán bộ luôn được củng cố kiện toàn. Có từ 140 cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh, 99 cơ sở đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc. Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã thực hiện có hiệu quả việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phương pháp công tác, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh gắn chặt với tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương, hướng hoạt động về cơ sở, lấy chi hội làm địa bàn để triển khai thực hiện. Chủ động tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội. Chú trọng xây dựng điểm và nhân rộng điển hình, tạo khâu đột phá để hoàn thành nhiệm vụ.

PV: Từ Đại hội lần IV đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức hội viên giúp nhau giảm nghèo và tham gia phát triển KTXH. Xin đồng chí cho biết kết quả đã đạt được?

Đồng chí Nguyễn Công Danh: Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho HV, bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp cho CCB vừa là mục tiêu, vừa là động lực xây dựng Hội trong sạch vững mạnh. Các cấp Hội đã quan tâm chỉ đạo điều tra, khảo sát, phân loại, đề ra các giải pháp cụ thể, với phương châm “Phát huy ý chí tự lực, tự cường, tương trợ giúp nhau trong HV CCB”, bám sát các chương trình, chính sách phát triển KTXH ở địa phương, tham mưu đề xuất với cấp uỷ Đảng, chính quyền, chỉ đạo công tác chăm lo đời sống... với đa dạng các loại hình phát triển kinh tế, xây dựng quỹ hùn vốn để giúp nhau phát triển sản xuất được 12,08 tỷ đồng, đạt 153,19%, giúp cho 11.578 lượt hộ vay, vốn vay Ngân hàng CSXH được 89,89 tỷ đồng, tín chấp cho 13.712 lượt HV vay, các nguồn vốn này đã giải quyết việc làm cho 16.350 lao động (có 1.700 HV). Vận động nhiều nguồn vốn đã xây dựng được 1.813 căn nhà tình thương, nhà đồng đội cho CCB đang bức xúc về nhà ở; trong đó các cấp Hội đã vận động xây dựng được 77 căn nhà đồng đội trị giá 1,540 tỷ đồng, góp phần giảm hộ nghèo xuống còn 10,82%.

PV: Xin đồng chí cho biết cán bộ, hội viên đã tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền địa phương như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Công Danh: Nghị quyết Đại hội IV Hội CCB Sóc Trăng đã xác định “Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội”, đặc biệt ở vùng đồng bào Khơ-me. Vì vậy, cán bộ, HV tích cực tham gia đóng góp ý kiến với Đảng, chính quyền trên những vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật; với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về các chương trình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Trong điều kiện được sống gần dân, có quan hệ mật thiết với nhân dân, cán bộ, HV giữ được sự trong sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống, gắn bó với nhân dân, với đồng chí, đồng đội; cùng với các đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, biểu hiện tiêu cực trong xã hội.

Bằng uy tín và sự kiên trì thuyết phục, HV Hội CCB tỉnh Sóc Trăng đã góp phần tích cực trong công tác hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần xây dựng tình làng nghĩa xóm, giữ gìn mối quan hệ mật thiết giữa chính quyền với nhân dân, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.

PHƯƠNG NGHI