5 năm qua, UBND tỉnh Quảng Ninh, các cơ quan chức năng, các địa phương trong tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và tổ chức nhiều cuộc họp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất, phối hợp thực hiện các chế độ, chính sách đối với CCB trong toàn tỉnh. Hội CCB tỉnh và các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan báo chí, đài PTTH tỉnh Quảng Ninh cùng vào cuộc tuyên truyền phổ biến Nghị định 150/CP cho gần 80 ngàn lượt hội viên CCB và nhân dân, làm cho mọi người đều nắm được các quy định, hướng dẫn của cơ quan chức năng về đối tượng, điều kiện, chế độ, quy định, thủ tục, hồ sơ, hiệu lực thi hành và thẩm quyền giải quyết. Đặc biệt, Hội CCB tỉnh còn phối hợp với Sở Tư pháp bằng hình thức thông tin hỏi-đáp pháp luật trên Bản tin Tư pháp hàng tháng để giải đáp về các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cho CCB.

Công tác xây dựng Hội CCB luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho mọi hoạt động, như: Bảo đảm tổ chức biên chế, kinh phí, các chế độ, chính sách… Tính đến cuối năm 2011, cơ quan chức năng đã cấp thẻ BHYT cho 4.960 hội viên; tổ chức tang lễ theo nghi thức quân đội cho 1.536 hội viên từ trần, các chế độ mai táng phí đều được bảo đảm; đã có 264/328 đồng chí cán bộ CCB khối 487 được nhận phụ cấp kiêm nhiệm (đạt 82%); cán bộ hội thôi tham gia công tác hội có 54/56 đồng chí được trợ cấp 1 lần với tổng số tiền trên 600 triệu đồng; Ngân hàng CSXH cho vay trên 8.000 lượt hội viên với số tiền 255 tỷ đồng để phát triển kinh tế hộ gia đình; Nhà nước đã giao đất, giao rừng, giao mặt nước cho 2.523 hội viên với trên 7.688 ha trồng rừng và nuôi trồng thủy, hải sản; toàn Hội đã có 178 HTX, công ty TNHH, công ty cổ phần và 5.500 hộ sản xuất, kinh doanh phát triển sản xuất, làm giàu cho hội viên, gia đình và đóng góp ngân sách xây dựng địa phương, đẩy mạnh công tác từ thiện xã hội; cùng toàn Hội đã xây dựng được 35 nhà tình nghĩa với trên 4.5 tỷ đồng, hỗ trợ tiền làm nhà cho 409 hộ CCB với trên 2,8 tỷ đồng…

5 năm thực hiện Nghị định 150/CP, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan chức năng, Hội CCB các cấp đã đóng vai trò nòng cốt trong thực hiện nghị dịnh, nhất là nêu cao trách nhiệm trong thẩm định, đề nghị xét duyệt hồ sơ cấp thẻ BHYT, chế độ mai táng phí cho các đối tượng được hưởng. Nhờ vậy, chính sách đãi ngộ CCB và người có công được cấp ủy và chính quyền, cơ quan các cấp quan tâm đúng mức, tạo mọi điều kiện giúp Hội CCB hoạt động có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiện vụ của mình và của địa phương giao.

Vũ Anh Tuấn