Cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam rất vui mừng nhận thấy, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, Hội CCB Việt Nam vẫn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, đoàn kết, sáng tạo, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, ý chí quyết chiến, quyết thắng, chủ động khắc phục khó khăn, lập nên nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực hoạt động; xứng đáng là lực lượng cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, với chế độ XHCN.

Hội CCB Việt Nam và Bộ Quốc phòng là hai tổ chức có mối quan hệ hữu cơ, gắn bó mật thiết với nhau. Trong những năm qua, Hội CCB Việt Nam và Bộ Quốc phòng đã thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ trong các hoạt động, nhất là trong cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ chế độ; tích cực tham gia phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, chiến sĩ quân đội, cán bộ hội viên CCB và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trên các địa bàn xung yếu, trọng điểm; bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Hội; tiếp tục phát huy những phẩm chất cao đẹp, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, góp ý kiến với Đảng, Nhà nước đề ra chủ trương, chính sách xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, tham gia thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chăm sóc các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, tìm kiếm hài cốt và quy tập mộ liệt sĩ; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; không ngừng củng cố và tăng cường “Thế trận lòng dân”, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí và cùng tham gia giải quyết những vụ việc phức tạp xảy ra ở địa phương.

Với những tình cảm sâu sắc và sự gắn bó trong suốt thời gian qua, Quân uỷ T.Ư và Bộ Quốc phòng luôn xác định nhiệm vụ và công việc của Hội CCB Việt Nam cũng là nhiệm vụ của chính mình. Quân uỷ T.Ư và Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân phối hợp hoạt động chặt chẽ hơn nữa với Hội CCB các cấp với những mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung, biện pháp cụ thể để đạt được hiệu quả thiết thực.

Cán bộ chiến sĩ QĐND Việt Nam nguyện kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các thế hệ cha, anh đã xây dựng nên và sẽ mãi mãi sát cánh cùng Hội CCB Việt Nam siết chặt đội ngũ, chung sức chung lòng đồng tâm hiệp lực, đoàn kết phấn đấu hoàn thành thắng lợi sự mệnh thiêng liêng và cao cả của mình, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.