Phạm Hữu Bồng, Phó chủ tịch Thường trực Hội CCB Việt Nam

Ngày 22-4-2011, Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XI đã ra Chỉ thị số 02/CT-T.Ư về lãnh đạo Đại hội Hội CCB các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2010-2017), các cấp Hội CCB cần nghiên cứu nắêm vững nội dung Chỉ thị 02 của Ban Bí thư để làm tham mưu cho cấp uỷ Đảng lãnh đạo Đại hội Hội CCB các cấp, đồng thời chuẩn bị tốt các nội dung cho Đại hội Hội CCB các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2012-2017) với các nội dung sau:

1- Hội CCB các cấp phải nắm vững nội dung Chỉ thị số 02/CT-T.Ư của Ban Bí thư T.Ư Đảng để làm tham mưu cho cấp uỷ Đảng ban hành văn bản lãnh đạo Đại hội Hội CCB các cấp ở địa phương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2012-2017).

2- Chuẩn bị tốt báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, các cấp Hội căn cứ vào điểm 1 trong Chỉ thị 02 của Ban Bí thư và đề cương báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của T.Ư Hội để tham khảo chuẩn bị báo cáo cho phù hợp với tình hình thực tế của từng cấp Hội ở địa phương. Báo cáo cần làm rõ những kết quả đã đạt được, những việc chưa làm được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; phần xác định phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ tới cần tập trung vào những vấn đề quan trọng; chọn khâu đột phá, tạo sự chuyển biến trong tổ chức và hoạt động của Hội, xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch vững mạnh, tích cực góp phần tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Tránh tình trạng viết báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Đại hội giống như báo cáo tổng kết thi đua.

Đối với các địa phương chưa triển khai đầy đủ các nội dung trong Kết luận 66/KL-T.Ư ngày 4-3-2010 của Ban Bí thư, cần báo cáo cấp uỷ chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luật 66/KL-T.Ư ngày 4-3-3010 của Ban Bí thư (khoá X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-T.Ư của Bộ Chính trị khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới” theo Chỉ thị 02 của Ban Bí thư T.Ư Đảng (khóa XI).

3- Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành các cấp Hội CCB khóa mới các cấp Hội phải căn cứ vào điểm 2 trong Chỉ thị 02 của Ban Bí thư và Nghị quyết số 05/NQ-CCB ngày 16-12-2008 của BCH T.Ư Hội về tiêu chuẩn cán bộ và quy hoạch cán bộ Hội, căn cứ vào hướng dẫn của T.Ư Hội về tiêu chuẩn uỷ viên BCH để báo cáo cấp uỷ Đảng chỉ đạo việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự BCH các cấp đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước (Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22-10-2009 và Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25-1-2010), hướng dẫn thi hành Luật Cán bộ công chức; quy định của Điều lệ Hội CCB Việt Nam. Phải nắm vững các trường hợp cần vận dụng để giới thiệu nhân sự vào BCH Hội CCB khóa mới, báo cáo cấp uỷ địa phương chỉ đạo.

4- Về tiến hành Đại hội Hội CCB các cấp: Thực hiện theo điểm 3 trong Chỉ thị 02 của Ban Bí thư và hướng dẫn của T.Ư Hội về Đại hội Hội CCB các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội CCB Việt Nam. Từ cơ sở đến cấp tỉnh, thành phố và Hội CCB các bộ, ngành thuộc T.Ư Hội, tiến hành Đại hội từ quý I đến quý IV năm 2012. Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ V tổ chức vào tháng 12-2012. Các địa phương tổ chức Đại hội điểm vào quý IV năm 2011 để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

5- Các cấp Hội có kế hoạch phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội CCB các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ V. Nội dung phong trào thi đua phải cụ thể thiết thực nhằm hoàn thành các nhiệm vụ công tác Hội gắn với thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương, thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn trong năm, tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa văn nghệ để chào mừng Đại hội Hội CCB các cấp.

6- Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, các cấp Hội căn cứ vào những kết quả công tác đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, sự đóng góp của Hội CCB Việt Nam đối với Đảng, Nhà nước, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự đánh giá của Đảng, Nhà nước đối với Hội CCB Việt Nam được khẳng định ở phần đầu trong Chỉ thị 02 của Ban Bí thư để tuyên truyền, đặc biệt là những thành tích và điển hình xuất sắc, tiêu biểu của các tập thể và hội viên CCB trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong làm kinh tế giúp nhau giảm nghèo, xóa nhà dột nát, hoạt động tình nghĩa, tham gia công tác quốc phòng an ninh, đấu tranh phòng, chống tội phạm và TNXH, đảm bảo an toàn giao thông, trong chống tiêu cực, tham nhũng, trong hoạt động đối ngoại… Phối hợp với Ban Tuyên giáo, các báo, đài phát thanh, truyền hình của T.Ư và địa phương, các phương tiện thông tin để tuyên truyền.

7- Công tác đảm bảo cho Đại hội Hội CCB các cấp: Các cấp Hội căn cứ vào điểm 4 trong Chỉ thị 02 của Ban Bí thư để dự trù kinh phí cho Đại hội, phối hợp với các ban, ngành có liên quan đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi, để Hội CCB tiến hành đại hội đạt kết quả tốt.

Phát huy tinh thần tích cực chủ động của các cấp Hội, quán triệt sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự hướng dẫn chỉ đạo của T.Ư Hội, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương và T.Ư, sự ủng hộ và giúp đỡ của quần chúng nhân dân tạo được khí thế và phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp Hội, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Hội CCB các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ V.