Qua 5 ngày nghiên cứu học tâp, toàn thể học viên đã quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, chương trình hành động của Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng; nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung Ương Hội CCB VN lần thứ VIII-Khóa IV và các nội dung: Đề cương hướng dẫn báo cáo tổng kết nhiệm kỳ IV (2007-2012); hướng dẫn các bước công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội và hướng dẫn thực hiện tiền lương chế độ phụ cấp cho cán bộ Hội CCB từ cấp huyện, quận trở lên. Đồng thời học viên còn được bồi dưỡng môt số kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm; về cân bằng giới tính trong thực hiện KHHGĐ, kiến thức về pháp luật, phòng chống ma túy, phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội để góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ hội viên CCB-CQN và nhân dân tổ chức thực hiện góp phần giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Công tác hội