Hoan nghênh những đóng góp thiết thực của Hội trong thực hiện chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc và tin tưởng các cấp Hội cùng toàn thể hội viên tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, ra sức học tập, làm theo tấm gương Bác Hồ, phát huy bản chất cách mạng truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội, góp phần xứng đáng vào xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân, xây dựng Mặt trận Tổ quốc không ngừng vững mạnh, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ.