Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu còn lại của năm 2014, các Tỉnh, Thành hội của Cụm thi đua số 4 (gồm 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng) đang bám sát chỉ đạo của T.Ư Hội, nhiệm vụ của địa phương, đồng thời rà soát lại các chỉ tiêu còn đạt thấp để có biện pháp, giải pháp tập trung chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua đã đề ra. Cụ thể: 9 Tỉnh, Thành đang tập trung vào 5 nhiệm vụ sau đây:

 1. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân về tình hình chung, tình hình đất nước, trực tiếp là tình hình tại các địa phương, đặc biệt quan tâm đến diễn biến tâm trạng, tư tưởng, dư luận của cán bộ, hội viên với những vấn đề nổi cộm, mới phát sinh, phát triển từ những tác động không thuận của tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất với cấp uỷ, chính quyền địa phương định hướng, hướng dẫn, không để phát sinh diễn biến xấu, kiên quyết ngăn chặn kịp thời những hành động mang tính bột phát, kích động; đấu tranh giữ vững trận địa tư tưởng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở từng địa phương, địa bàn cơ sở.
 2. Tập trung chỉ đạo hoàn thành tổ chức Đại hội (hội nghị) thi đua CCB gương mẫu cấp tỉnh, thành phố; đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước Hội CCB Việt Nam lần thứ V.
 3. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) và phong trào CCB gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; nhất là xây dựng nhiều mô hình mới về CCB giúp nhau làm kinh tế xóa nghèo, bảo vệ môi trường, tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương…
 4. Mở đợt tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên về kết quả 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị tại các cơ sở Hội nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6-12); 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 25 ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22-12) với những nội dung và hình thức phù hợp, thiết thực và hiệu quả.
 5. Duy trì tốt công tác thông tin báo cáo 2 chiều giữa các đơn vị với cụm trưởng thi đua và cụm trưởng thi đua với các đơn vị; tăng cường hơn nữa việc trao đổi kinh nghiệm, tổng kết đánh giá hoạt động để tạo nên phong trào thi đua sâu rộng, có chất lượng, hiệu quả trong toàn cụm; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc quán triệt và triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015…
  Đăng Khoa
  (Theo báo cáo
  của đồng chí Hồ Luyện)