Đến hết năm 2010, chi hội CCB thôn Ngoài, Cao Xá, Tâm Yên, Bắc Giang có 26 hội viên thì 15 là Đảng viên, 17 là hội viên hội Người cao tuổi. Những lần sinh hoạt thường kỳ cho đến đột xuất, đều đi đủ và rất đúng giờ, những hội viên vắng đều có lý do rất chính đáng. Nhiều hội viên đi họp đã tự giác đeo huy hiệu CCB, làm cho không khí thêm phần trang nghiêm. Mỗi khi đi họp, từng hội viên đều mang một ý thức xây dựng hội , nên đã tham gia ý kiến sôi nổi. Các phiên họp, chi hội trưởng đều chuẩn bị nội dung chu đáo, thiết thực, hội viên dân chủ thảo luận, nên thường diễn ra nhanh gọn. Mỗi khi trong thôn có vấn đề gì chi hội đều chủ động họp để có biện pháp lãnh đạo và tổ chức giải quyết kịp thời. Chi hội duy trì tốt quy chế tình nghĩa, đặc biệt là nghi lễ khi hội viên qua đời, càng nêu cao vị thế Hội ở cộng đồng dân cư. Hết năm 2010, chị hội có 100% hội viên đạt gương mẫu, chỉ còn 1 gia đình không đạt gia đình văn hóa và đã 4 năm không còn hộ nghèo. Sang năm 2011, Chi hội đã có 65% đạt hộ khá, giàu trở lên. Chi hội CCB thôn Ngoài nhỏ bé song thật đầm ấm. Đây đang là lá cờ đầu của phong trào thi đua ở địa phương Tân Yên.

Công tác Hội