Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục các văn bản liên quan đến tiền lương hết hiệu lực từ ngày 15-11-2022:

- Thông tư số 28/2005/TT-LĐTBXH hướng dẫn chế độ tiền lương, phụ cấp lương cho công nhân, viên chức, nhân viên xây dựng 5 công trình thuỷ điện.

- Thông tư số 12/2007/TT-LĐTBXH hướng dẫn chế độ tiền lương, phụ cấp lương của công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng công trình thuỷ điện.

- Thông tư số 37/2009/TT-LĐTBXH hướng dẫn chế độ giữa ca với công nhân, viên chức xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La.

- Thông tư số 03/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp lương với công nhân, viên chức xây dựng công trình thuỷ điện Lai Châu, Đồng Nai 5.

- Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Thu An