Ngày 1-8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (1.8.1930 - 1.8.2022). Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh: 92 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, mà trực tiếp là Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân tin cậy giao phó. Những thắng lợi mà Đảng và nhân dân ta đạt được trong thời gian qua đều có sự đóng góp to lớn của Ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng.

Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị: Toàn Ngành Tuyên giáo cần chủ động, tích cực hơn nữa, dự báo sớm, trúng tình hình, tham mưu có chiều sâu, kịp thời, hiệu quả cho Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy Đảng các cấp các giải pháp về công tác tuyên giáo. Ngành Tuyên giáo cần nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của người đảng viên; xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới...

Nhân dịp này, lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp công tác tuyên giáo" tặng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Ban Tuyên giáo T.Ư.

PV