Thiếu tướng Trần Quốc Dũng - Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị phát biểu tại Hội nghị.

Sáng 27-2, tại Hà Nội, Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị giao ban ngành triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác chính sách năm 2019. Thiếu tướng Trần Quốc Dũng - Cục trưởng Cục Chính sách chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, cán bộ chính sách các đơn vị được nghe các phòng chuyên môn của Cục Chính sách thông tin về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác chính sách năm 2019, đó là: Đối với công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất thì tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chế độ phụ cấp đặc thù theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về cải cách chính sách tiền lương. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng dôi dư trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021 và thực hiện Đề án 80 của Bộ Quốc phòng về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đến năm 2020; tổ chức tổng kết thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ.

Tích cực đẩy nhanh tiến độ và chất lượng xác lập, xét duyệt, thẩm định hồ sơ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh ở các cấp; triển khai kế hoạch khảo sát, nghiên cứu, đề xuất xây dựng Đề án xác nhận, giải quyết chính sách đối với quân nhân mất tin, mất tích thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng. Nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; chế độ, chính sách và công tác bảo đảm cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Mục tiêu trong năm 2019 là phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 2.000 hài cốt liệt sĩ trong nước; hoàn thành kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) trong phạm vi toàn quốc.

Đối với công tác chính sách hậu phương quân đội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các đơn vị vận động, thu, nộp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa về Bộ Quốc phòng đúng thời gian quy định, để bảo đảm hoạt động chung của toàn quân. Khuyến khích các đơn vị vận động xã hội hóa để tạo thêm nguồn kinh phí thực hiện các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa năm 2019 và những năm tiếp theo...

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách đề nghị cán bộ chính sách các đơn vị tham dự hội nghị cần nắm chắc các nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm công tác chính sách năm 2019. Trên cơ sở đó, làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy cấp mình, tổ chức thực hiện tốt các nội dung, phần việc được giao; quá trình thực hiện nếu gặp những khó khăn, vướng mắc, phát sinh phải kịp thời báo cáo lên Cục Chính sách để có biện pháp giải quyết.

Duy Thành