Trong thông báo của mình, NASA cho biết, mỗi dự án sẽ nhận được khoản tài trợ 100.000 USD trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển một năm như một phần của chương trình Các khái niệm tiên tiến đổi mới (NIAC) của NASA.

Một số dự án khác nằm trong danh sách được tài trợ như: phát triển công nghệ in 3D, nghiên cứu phát triển nhiên liệu cung cấp cho các hoạt động không gian bao gồm cả việc sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng hạt nhân.

Giám đốc công nghệ NASA Bobby Braun khẳng định: “Các khái niệm đổi mới này có tiềm năng phát triển thành những khả năng mà NASA cần để cải thiện hoạt động trong sứ mệnh vũ trụ hiện hành, tạo ra các đột phá về công nghệ cần thiết cho những sứ mệnh vũ trụ đầy thách thức trong tương lai của NASA.”.

Hữu Tuấn (TH)