Hơn 30 CCB là Chủ tịch Hội CCB xã phường và khối 487 thuộc thành Phố Nha Trang đã về dự. Thông qua hội nghị lần này nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ Hội CCB các cấp và hiệu quả của công tác phối hợp, vận động, tập hợp CQN vào CLB theo Nghị quyết 09/NQ-TW ngày 08/01/2002 của Bộ chính trị và kết luận số 66-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban bí thư TW Đảng.

Thành phố Nha Trang cũng là nơi hội tụ của nhiều thế hệ CCB và CQN chiếm tỷ lệ lớn toàn tỉnh. Từ đó có những thuận lợi và không ít khó khăn về công tác vận động, tập hợp CQN theo nghị quyết 09/NQ-TW của Bộ chính trị và kết luận 66-KL/TW của Ban bí thư Trung ương cũng như các chỉ thị nghị quyết của Tỉnh Khánh Hòa và thành phố Nha Trang. Hiện nay 27/27 xã, phường đều có CLB CQN, Tổng số CQN có: 5.829, đã vào CLB có: 4.771, chiếm tỷ lệ: 82%, trong đó có: CLB CQN ở xã, phường: 18 CLB; CLB CQN ở thôn, tổ dân phố: 84 CLB. CLB CQN ở xã, phường do đồng chí phó chủ tích Hội CCB làm chủ nhiệm. CLB CQN ở thôn, tổ dân phố do đồng chí chi hội phó CCB làm chủ nhiệm.

Tại Hội nghị, những vấn đề trọng tâm được nêu ra nhằm rút kinh nghiệm về công tác quản lý, điều hành các hoạt động của CLB CQN ở thôn, tổ dân phố và ở xã, phường. Đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB CQN, vận động CQN vào CLB đảm bảo tỷ lệ 80% trở lên, đáp ứng với yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới như: Công tác phối hợp chưa chặt chẽ còn lúng túng, có lúc, có nơi chưa thực hiện tốt, còn ỷ lại lẫn nhau, chưa phân định rõ ràng chức năng của từng đoàn thể ngay từ đầu,cán bộ được phân công có lúc trách nhiệm và quyết tâm chưa cao, chưa có kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động của CLB CQN, thiếu tính chủ động. Còn có tình trạng CQN chưa nhận rõ mục đích, ý nghĩa và tự giác vào CLB CQN, có nhiều đồng chí việc làm chưa ổn định, kinh tế khó khăn, nên hàng ngày tập trung lo toan cuộc sống, đi làm ăn xa, ít có mặt ở địa phương. Kinh phí hoạt động của CLB CQN không có, chỉ dựa vào đóng góp. CLB CQN chỉ thành lập ở xã, phường, thôn, tổ dân phố, nên không được Đảng, Chính quyền xếp vào hạng mục tổ chức nào ở địa phương nên ít khi được đề cập đến, không có kinh phí hoạt động nên việc duy trì hoạt động, sinh hoạt khó khăn.

Hội nghị lần này đã thống nhất đề xuất: Chính quyền từ Trung ương xuống xã, phường phải có văn bản hướng dẫn chỉ đạo đối với CLB CQN ở cơ sở. Xem xét hỗ trợ một phần kinh phí cho CLB CQN hoạt động và kinh phí cho Ban chủ nhiệm. Cần sự quan tâm hơn nữa của Đảng, chính quyền, các đoàn thể đối với các đồng chí CQN và hoạt động của CLB CQN; Gắn hoạt động của CLB CQN vào các phong trào của địa phương; Quan tâm giải quyết việc làm, ngành nghề và cuộc sống của CQN; Khẩn trương cấp thẻ BHYT cho các đồng chí tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ tổ quốc sau 30/4/1975.

Cũng tại hội nghị, ba tập thể gồm: Hội CCB phường Phước Long; Hội CCB phường Phương Sài và Hội CCB phường Vĩnh Hải, ba cá nhân tiêu biểu cũng đã được Hội CCB thành phố Nha Trang khen thưởng khen thưởng kịp thời.

Trần Công Thi