Đầu những năm 1990, nhân địa phương (xã Đại Lai, huyện Gia Đình, Bắc Ninh) có chủ trương chuyển đổi ruộng chũng sang nuôi trồng thủy sản, CCB – TB Đỗ Như Bân đã nhận 0,72ha ruộng chũng để làm trang trại, ông đã đào 1,5 mẫu để thả cá và xây dựng một khu trang trại để chăn nuôi, đặc biệt là xây là ấp trứng cạnh khu nhà ấp trứng, ông nuôi 900 gà mái đẻ, gà thương phẩm và gần 300 con ngan. Một cơ ngơi không lớn, nhưng nay đã mang lại hiệu quả kinh tế cao – ông kể: Mỗi tháng lò ấp trứng của ông cho ra lò từ 5 vạn đến 6 vạn quả, có thế là trứng vịt lộn làm thứ ăn hoặc con giống cho người chăn nuôi, giải quyết việc làm cho 5 đến 8 lao động. Giờ đây, CCB Đỗ Như Bân đã có nguồn tài sản cố định trên 1 tỷ đồng và thu nhập bình quân 100 triệu đồng năm. CCB, thương binh Đỗ Như Bân đang là tấm gương tiên tiến điển hình của Đại Lai, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Công tác Hội