Sau khi xuất ngũ (31982/), Lại Thế Tâm về làm việc ở Công ty lâm nghiệp Sông Thao. Lúc đó, Công ty chủ trương giao cho công nhân nhận khoán bảo vệ lấy sản phẩm trên các lô rừng trồng nguyên liệu giấy, vợ chồng anh Tâm mạn dạn làm theo, song chưa được là bao. Tới năm 2001, Công ty có cơ chế giao khoán cả chu kỳ, trả gốc, ăn chia sản phẩm dôi dư, vợ chồng anh nhận 4,2ha. Từng có chủ được trồng, chăm sóc đúng kỹ thuật, nên rất tốt, hứa hẹn cho năng suất cao, anh chị nhận khoán lên hàng chục ha, gia nhận khoán. Rừng nhận khoán chu kỳ đến tuổi khai thác cho năng suất vượt trội, nên phần chia lợi nhuận cũng tăng cao. Từ 2007 đến nay, hàng năm vợ chồng anh Tâm thu từ rừng nhận khoán bảo vệ và khoán chu kỳ mỗi năm từ 50-60 triệu đồng.

Nhà có bồn sào ao, anh cùng với việc trên, nhận thêm một mẫu ao của địa phương. Cấy vụ chiêm xuân khi lúa đến trà con gái, anh đắp nước chuyển cá giống từ ao nhà ra ruộng và mua thêm cá giống của thương lái để thả. Sẵn có đât vườn và xung quanh ao, anh chị trồng cỏ ngọt va sắn để nuôi bò, vừa làm thức ăn cho cá. Cuối năm chuẩn bị cho cấy vụ chiêm xuân, anh thu hoạch trên 4 sào ao nhà trước. Rồi trữ nước, thu cá từ ao nhận thầu, cá to anh bán cho thương lái, cá nhỏ thả lưu ao làm giống cho vụ sau.

Ngoài một mãu ao nhận thầu, cấy lúa 1 vụ, gia đình anh còn có sáu sào ruộng 2 vụ. Hàng năm vợ chồng anh thu được từ 2,5 đến 3 tấn lúa. Lợi nhuận từ chăn nuôi cá, bò và lúa nước mỗi năm cũng được từ 15-18 triệu đồng.

Công tác Hội