Ngày 24-2-1990, Nhà nước ra văn bản công nhận về mặt tổ chức của Hội. Ngày 18-10-2005 Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Pháp lệnh Cựu chiến binh tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của Hội CCB Việt Nam; Pháp lệnh Cựu chiến binh xác định lấy ngày 6-12 hằng năm làm Ngày truyền thống của CCB Việt Nam.

Hội CCB Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đại diện cho ý chí và quyền lợi của CCB, là thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tháng 12-1992, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Hội CCB Việt Nam đã bầu ra BCH T.Ư Hội do Thượng tướng Trần Văn Quang làm Chủ tịch.

Tháng 12-1997, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Hội, Thượng tướng Trần Văn Quang được bầu làm Chủ tịch hội.

Tháng 12-2002, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Hội đã bầu BCH T.Ư Hội do Trung tướng Đặng Quân Thụy làm Chủ tịch.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ tư họp từ ngày 12 đến 14-12-2007 tại thủ đô Hà Nội. Dự đại hội có 497 đại biểu đại diện cho hơn 2,2 triệu hội viên trong cả nước. Đây là đại hội quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị khóa IX về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”; là đại hội đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, nêu cao vai trò, vị trí của Hội. Nhân dịp này, T.Ư Đảng đã tặng Hội bức trướng với 8 chữ vàng “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”. Đại hội đã bầu BCH T.Ư do Trung tướng Trần Hanh làm Chủ tịch.

Thể hiện tấm lòng quý trọng đặc biệt với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, qua suốt 4 kỳ đại hội, Đại tướng đều được suy tôn là Chủ tịch danh dự Hội CCB Việt Nam.

S.T