Nhìn chung, Hội nghị thi đua của các đơn vị có sự chuẩn bị chu đáo, phản ánh toàn diện, phong phú, sinh động phong trào thi đua ở cơ sở. Nhiều nơi coi trọng cả nội dung và hình thức, gắn thi đua với khen thưởng. Nhiều đơn vị cơ sở đã bám sự chỉ đạo, hướng dẫn của trên, tổ chức hội nghị đi sâu theo từng chuyên đề đạt chất lượng tốt.

Tuy nhiên, xin rút ra một số vấn đề, để các đơn vị nghiên cứu, vận dụng:

  1. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” trong 5 năm qua, phải đánh giá được ưu, khuyết điểm cả trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong công tác thi đua khen thưởng. Nội dung báo cáo tổng kết cần bám sát nhiệm vụ của Hội, nhiệm vụ mà cấp uỷ, chính quyền địa phương giao cho Hội, có số liệu so sánh với những năm trước, hội nghị lần trước, cố gắng “thổi hồn” vào báo cáo, nhấn mạnh những việc làm tốt, kinh nghiệm hay; tránh tình trạng viết dàn trải, liệt kê theo lối báo cáo công tác năm.

  2. Báo cáo thành tích của các điển hình tiên tiến ở các hội nghị cần được chuẩn bị chu đáo và thông qua thường trực. Mỗi báo cáo nên đi sâu vào một nội dung, báo cáo cần gọn rõ, nêu được suy nghĩ, cách làm cụ thể, khắc họa thành tích đạt được để mọi người nghiên cứu học tập.

  3. Bố trí các báo cáo điển hình trong hội nghị phải cân đối về các mặt, như: giáo dục truyền thống, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, giúp nhau phát triển kinh tế... phản ánh toàn diện phong trào thi đua ở cơ sở.

  4. Cùng với chuẩn bị tốt nội dung, cần chú ý mặt hình thức, ngoài hội trường có khẩu hiệu chào mừng đại biểu... thể hiện sự trang nghiêm, khí thế của ngày hội mừng công.

  5. Bám sát nhiệm vụ chính trị để xây dựng phong trào, xây dựng ngọn cờ; coi trọng công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới.

BTG