Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 80/2022/TT-BQP, hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập HCLS và bàn giao HCLS do.

Thông tư quy định nội dung về tổ chức tìm kiếm, quy tập HCLS và bàn giao HCLS gồm: Thu thập, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập HCLS; tổ chức tìm kiếm, quy tập HCLS; bàn giao HCLS; quan hệ hợp tác quốc tế về tìm kiếm quy tập HCLS.

Thông tư nêu rõ, Bộ Quốc phòng là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo quốc gia 515) chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tìm kiếm, quy tập HCLS ở trong nước và ngoài nước theo Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 10-8-2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 để giúp việc cho Ban Chỉ đạo quốc gia; chỉ đạo các quân khu thành lập Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS cấp quân khu (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo 515 cấp quân khu) quy định tại Khoản 3 Điều 139 của Nghị định 131/2021/NĐ-CP.

Các Bộ, ngành, UBND các tỉnh có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập HCLS theo quy định tại Điều 141 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

Chỉ có lực lượng chuyên trách hoặc lực lượng lâm thời do các đơn vị quân đội được giao nhiệm vụ mới được thực hiện tìm kiếm, quy tập HCLS và bàn giao HCLS; các lực lượng khác tham gia phối hợp, không tự tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập HCLS.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 26-12-2022.

Nguyễn Thảo